PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : سوالات حقوق مدنيpariya
11-19-2009, 10:24 PM
1) حقوق مدني درتقسيم بندي جز كدام رشته از حقوق است؟
1- حقوق عمومي داخلي
2- حقوق خصوصي داخلي
3- حقوق خصوصي خارجي( بين المللي)
4- حقوق عمومي خارجي ( بين المللي)
2)ضمانت اجراي قواعد حقوقي به كداميك از دسته هاي زير قابل تقسيم است؟
1- ضمانت اجراي كيفري و ضمانت اجراي عقوبتي
2- ضمانت اجراي حقوقي و ضمانت اجراي مدني
3- ضمانت اجراي حقوقي يا مدني و ضمانت اجراي كيفري يا جزايي
4- ضمانت اجراي مدني و ضمانت اجراي ترميمي
3)از نظر قانون مدني تملك حاصل مي‌شود به:
1- احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه
2- عقود و تعهدات
3- اخذ به شفعه و ارث
4- تمام موارد فوق
4)با توجه به قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين كداميك از گزينه هاي زير صحيح بنظر مي رسد؟
1-اثر قانون نسبت به آينده است و نسبت به گذشته اثر ندارد مگر اينكه در قانون تصريح شده باشد
2- اثر قانون نسبت به گذشته است ونسبت به آينده اثر ندارد
3- قانون نسبت به آينده اثر ندارد
4- هيچيك از موارد فوق
5) عقد لازم عقدي است كه:
1- هيچيك از طرفين عقد(معامله) حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه
2- هر يك از طرفين عقد (معامله) بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند
3- قابل فسخ نيست
4- نسبت به يك طرف قابل فسخ و نسبت به يك طرف ديگرغير قابل فسخ است
6) كداميك از موارد زير بر تعريف اقرار منطبق است؟
1- اخبار به حق غير بر ضرر ديگري
2- اخبار بر ضرر ديگري به نفع خود
3- اخبار به حق براي غير بر ضرر خود
4- اخبار به حق براي غير بر ضرر ديگري
7) احوال شخصيه از نظر حقوقي شامل امور زير است؟
1- شخصي حقيقي و شخصي حقوقي
2- نكاح، طلاق، نسب
3- حقوق فردي
4- جرم و مجارات
8) حقوق فردي به اعتبار ماهيت( ارزش مالي) به كدام يك از اقسام زير تقسيم مي شود؟
1- حقوق مادي و حقوق غير مادي
2- حقوق مالي و غير مالي
3- حقوق عيني و حقوق ديني
4- حقوق سياسي و حقوق عمومي
9) اقامتگاه شخص حقيقي عبارتست از :
1- محل سكونت شخص
2- مركز مهم امور شخص
3- مركز اداره شخصي
4- محل سكونت شخص و مركز مهم امور و درصورتيكه اين دو محل جدا باشد مركز امور شخص
10) كداميك از گزينه هاي زير از موارد سقوط تعهدات نمي‌باشد؟
1- مالكيت مافي الذمه
2- تهاتر
3- ابراء
4- استيفاء
11)عقد منجز عقدي است كه:
1- تاثير آن بر حسب انشاء وقوف و منوط به امور ديگري نباشد
2- تاثير آن برحسب انشاء موقوف و منوط به امور ديگري باشد
3- براي طرفين يايكي از آنها اختيار فسخ باشد
4- براي طرفين و يا يكي از آنها و يا براي شخص ثالث اختيار فسخ باشد
12)كداميك از موارد زير در ارتباط با شبه جرم صحيح است؟
1- شبه جرم عبارتست از فعل يا ترك فعل غير قاصدانه شخص مي‌باشد كه موجب زيان ديگران نگردد
2- شبه جرم عبارتست از فعل يا ترك فعل قاصدانه شخص مي‌باشد كه موجب زيان ديگران نگردد
3- شبه جرم عبارتست از فعل يا ترك فعل غير قاصدانه شخص مي‌باشد كه موجب زيان ديگران گردد
4- هيچكدام از موارد فوق صحيح نيست
13)معاملاتي كه مستقيماً در گردش ثروت دخالت دارد:
1- معاملات تجاري تشبيهي است
2- معاملات تجاري تشبيهي‌تبعي است
3- معاملات تجاري ذاتي است
4- معاملات تجاري تبعي وذاتي است
14)كداميك از موارد زير از شرايط اساسي صحت معاملات مي‌باشد؟
1- تعداد طرفين
2- مذهب طرفين
3- اهليت طرفين
4- اقامتگاه طرفين

15)كداميك از گزينه هاي زير در رابطه با حق عيني صحيح به نظر مي‌رسد؟
1- اختيار و سلطه مستقيم شخص بر مال معين
2- اختيار و امتياز شخص در برابر ديگري واينكه ايفاي امري از طرف مقابل خواستار شوند
3- حقي كه پس از پيدايش سبب بدون نياز به تحقق شرط يا امري موجودگردد
4- حقي كه وجود آن محدود به زمان معين باشد
16)كداميك از موارد زير در ارتباط با ابراء صحيح مي‌باشد؟
1- ابراء آن است كه متعهد به اختيار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر كند
2- ابراء آن است كه متعهد له به اختيار و بدون پرداخت عوض از تعهد خود صرفنظر كند
3- ابراء آن است كه متعهد له به اختيارو با دريافت عوض از تعهد خود صرفنظر كند
4- هيچكدام از موارد فوق صحيح نمي باشد
17) اقاله عبارتست از:
1- به هم زدن معامله به تراضي ‌مي‌باشد
2- به هم زدن معامله توسط يكطرف معامله مي‌باشد
3- انعقاد قرارداد جايگزين مي‌باشد
4- حقي است ‌ذمه‌ فروشنده
18) چنانچه شخصي مال را مجاناً به شخص ديگري تمليك نمايد اين عمل چه نوع عقدي است؟
1- صلح
2- بيع
3- وقف
4- هبه
19) كداميك از موارد زير ضمانت اجراي قانون محسوب نمي شود؟
1- حكم دادگاه
2- حبس طبق قانون
3- عرف
4- مجازات طبق قانون
20)تفسير قانون عادي در صلاحيت كداميك از مراجع زير مي‌باشد؟
1- هيت وزيران
2- شوراي نگهبان
3- مجلس شوراي اسلامي
4- قاضي دادگاه
21) كداميك از اموال زير غير منقول مي‌باشد؟
1- جواهرات
2- درخت
3- حق اختراع
4- حقوق افراد در شركتها( سهام و سهم الشركه)
22)قوانين پس از تصويب طبق كداميك از گزينه هاي زير لازم الاجرا است؟
1- ازتاريخ ابلاغ به رئيس جمهوري
2- از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي يا عادي
3- 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي
4- ازتاريخ امضاء هر قانون توسط رئيس جمهوري
23) تعريف حق ارتفاق به ملك غير كداميك از گزينه هاي زير است؟
1- تعلق قسمتي از مالكيت ملك به صاحب حق ارتفاق
2- تعلق حق به شخص در ملك ديگري
3- مشاركت صاحب حق در ملك بصورت مشاع
4- هيچكدام
24) در مورد وقف كداميك از گزينه‌هاي زير غلط است؟
1- وقف عبارتست از حبس عين مال وتسبيل منافع آن
2- در مورد وقف عام قبول حاكم يا شخص خاصي شرط وقوع وقف نيست
3- واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي كند
4- وقف مالي جايز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد
25) عدله اثبات دعوي يا ادله اثبات حق بموجب مقررات قانون مدني كدام است؟
1- اقرار- قسم- اسناد كتبي- شهادت
2- امارات- شهادت- سوگند- اقرار
3- اقرار- اسناد كتبي- شهادت- امارات و قسم
4- هيچيك از موارد فوق
26)كدام گزينه زير در رابطه با ابراء صحيح است؟
1- متعهد له ما في الذمه متعهد را به شخص ديگر منتقل نمايد
2- اخبار به حق به نفع غير و به ضرر خود
3- متعهد له به اختيار بدون اخذ عوض (مابه ازاء) از حق خود صرفنظر كند
4- بر هم زدن معامله به تراضي طرفين
27)كداميك از گزينه‌هاي زير مغاير با احكام عقد وكالت است؟
1- وكيل در حقيقت نايب موكل براي انجام امري مي‌باشد
2- هرگاه براي انجام امري دو ياچند نفر وكيل مشتركاً تعيين شده باشند هر يك از آنها مي توانند بدون ديگري ياديگران دخالت در امر كند
3- وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خودمصلحت موكل را مراعات نمايد
4- وكالت باعزل موكل مرتفع مي‌شود.
28)در مورد املاكي كه مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيده است كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟
1- دولت كسي را مالك مي‌شناسد كه ملك به اسم او ثبت شده باشد
2- دولت كسي را مالك مي‌شناسد كه ملك از طريق ثبت در دفتر املاك به او منتقل شده باشد
3- دولت كسي را مالك مي‌شناسد كه ملك از طريق ارث به او رسيده باشد
4- هر سه مورد فوق

29)اهليت تمتع عبارتست از:
1- انساني‌كه به سن بلوغ رسيده است
2- انساني‌كه رشد آن ثابت شده است
3- افراديكه عقل آنها كافي باشد
4- هر سه مورد
30) كداميك از عبارت زير صحيح است؟
1- وضعيت يكي از موارد اهليت است
2- اهليت نتيجه وضعيت است
3- يكي از علتهاي وضعيت اهليت است
4- اهليت مانند وضعيت است
31) قواعد مربوط به احوال شخصيه عبارتند از:
1- حالت برون مرزي داشته
2- تبعه هر كشور در خارج نبايد از آن پيروي نمايد
3- حالت درون مرزي داشته
4- هيچكدام
32) كدام گزينه در مورد دارايي صحيح است؟
1- مجموع حقوق و تكاليف غير مالي شخص
2- توانايي و ظرفيت داراشدن حقوق و تكاليف مالي است
3- مجموع حقوق و تكاليف مالي شخص
4- گزينه هاي 2و3 صحيح است
33) كداميك از موارد زير جزء شخص حقوقي نمي باشد؟
1- هياتهاي مذهبي
2- شركتها
3- بازاري ها
4- موقوفات
34) شرط لازم براي ايجاد شخص حقوقي:
1- اجتماع افراد در يك محل
2- قصد و اراده براي تشكيل شخص‌حقوقي
3- هدفدار بودن گروه براي تشكيل شخص حقوقي
4- گزينه هاي 3و2
35)كداميك از گزينه هاي زير در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي صحيح است؟
1- با انتشار در روزنامه رسمي داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند
2- باثبت و اداره ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند
3- باتصويب دارايي شخصيت حقوقي مي‌شوند
4- موسسات و تشكيلات دولتي به محض ايجاد داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند


36)كدام گزينه در مورد موسسات غير تجارتي شخص حقوقي صحيح نمي‌باشد؟
1- براي امور علمي تشكيل شده باشد
2- براي امور خيريه تشكيل شده باشد
3- قبل از ثبت داراي شخصيت حقوق هستند
4- با ثبت در دفتر مخصوص كه توسط قوه قضائيه تعيين شده شخصيت پيدا مي‌كند
37)كداميك از موارد زير ويژگي شخص حقيقي و حقوقي نمي باشد؟
5- نام
6- اهليت
7- اقامتكاه
8- تابعيت
38)كدام كزينه در موردصغير مميز صحيح است؟
1- به طفلي گفته مي شود كه قدرت تشخيص سود و زيان خود را به طور كامل دارا مي‌باشد
2- به طفلي گفته مي شود كه اراده به امر به طور كامل تكميل شده باشد
3- به طفلي گفته مي شود كه قدرت تشخيص سود وز يان خود را به طور نسبي دارا مي باشد ولي اراده امر بطور كامل تكميل شده است
4- به طفلي گفته مي‌شود كه قدرت تشخيص سود و زيان خود را بطور نسبي دارا مي باشد ولي اراده امور بطور كامل تكميل نشده است
39) كدام گزينه در مورد صغير غير مميز صحيح است؟
1- طفل 7 ساله كه از كليه اعمال حقوق ممنوع است
2- طفل 14 ساله ازكليه اعمال حقوقي ممنوع است
3- طفل 7 ساله كه مي تواند اعمال حقوقي يكطرفه را انجام دهد
4- طفل 14 ساله كه مي تواند اعمال حقوقي يك طرفه و رايگان انجام دهد
40)حق ديني عبارت است از :
1- حق مالكيت بر خانه معين
2- حق شخص برعين خارجي
3- اختيار و اعتبار شخص در برابر ديگري
4- حق وثيقه
41)گزينه صحيح در مورد برتري حق عيني بر حق ديني كدام است؟
1- حق تعقيت و تقدم
2- حق شخصي و غير
3- حق شخصي بر عين خارجي
4- مورد يك صحيح است
42)حقي كه در برابر تمامي اشخاص قابل استناد است؟
1- حق اعتباري
2- حق مستقل
3- حق مطلق
4- گزينه هاي 2و3 صحيح است
43) ملاك تشخيص اموال مثلي از قيمي:
1- ارزش مال
2- جنس مال
3- اندازه مال
4- عرف
44) ملاك تشخيص اموال منقول از غير منقول:
1- عمر اموال
2- قابليت نقل و انتقال
3- جابجايي مال
4- گزينه هاي 1و3 صحيح است
45)كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟
1- قاعده حقوقي بر اعمال اشخاص از اين جهت كه در جامعه زندگي مي‌كنند حكومت مي‌نمايد
2- اجراي قاعده حقوقي از طرف قوه حاكمه تضمين مي‌شود
3- قاعده حقوقي كليت و عموميت دارد
4- سه مورد فوق
46) كداميك از گزينه هاي زير در رابطه حقوق و اخلاق صحيح نمي‌باشد؟
1- سرچشمه هر دو وجدان انساني است
2- هر دو از جامعه شناسي ناشي مي‌شوند
3- هر دو از علوم انساني و اجتماعي هستند
4- منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسايش و سعادت نوع بشر و راهبري وي به سوي هدف والا مي‌باشد
47) در دسته بندي حقوق سازمان و تشكيلات عمومي دولت وقواي اساسي مملكت‌(مقننه – مجريه- قضائيه) و روابط آنها با يكديگر بررسي مي‌كنند؟
1- حقوق ا داري
2- حقوق مدني
3- حقوق اساسي
4- حقوق خصوصي داخلي
48) كداميك جز منابع حقوق ايران نمي‌باشد؟
1- قانون
2- عرف
3- نظر عموم مردم
4- رويه قضايي
49) كداميك از موارد ذيل از ويژگيهاي حق ارتفاق نمي‌باشد؟
1- حق ارتفاق حقي است عيني كه قائم به ملك است و اختصاص به زمين ندارد
2- حق ارتفاق تابع و فرع مالكيت عين است
3- حق ارتفاق دايمي است
4- حق ارتفاق قابل تقسيم نيست

50) طفلي‌كه‌به‌محض‌تولددارا ي‌تابعيت كشوري است كه پدر و مادرش داراي آن تابعيت مي‌باشند جزءسيستم تابعيت:
1- خوني
2- خاك
3- خاك وخون
4- هيچكدام
51) آپارتايد يعني:
1- نژاد پرستي
2- افراد بدون تابعيت
3- افراد با تابعيت مضاعف
4- تابعيت ارضي
52)ازپدرومادرفرانسوي‌كه‌ي ي از آنها در ايران متولد شده باشد طفلي‌درخاك‌ايران‌بدنياب ايدداراي چه نوع تابعيتي است؟
1- تابعيت خوني
2- تابعيت خاكي
3- بدون تابعيت
4- تابعيت مضافع
53) كدام گزينه در مورد افرادي كه داراي تابعيت ايران مي‌باشند صحيح است؟
1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاص كه تابعيت خارجي آنها مسلم است
2- كسانيكه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولده شده بود بوجود آمده اند
3- هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند
4- سه موردفوق
54) رابطه خويشاوندي بين افراد كه از طريق همخوني بودن حاصل مي شود؟
1- قرابت خوني
2- قرابت سببي
3- قرابت سببي خوني
4- قرابت نسبي
55)در ترتيب قرابت نسبي برادر و خواهر در چه طبقه قراردارند؟
1- طبقه چهارم
2- طبقه اول
3- طبقه سوم
4- طبقه دوم
56) مهمترين اثر قرابت عبارت است از
1- تنها نماندن
2- انفاق
3- داشتن دوست
4- همه موارد
57) قبض يعني:
1- طرف قرارداد بايد در حين عقد موجود باشد
2- مال مورد انتفاع منقول يا غير منقول مشاع يا مفروز
3- استيلا منتفع بر مال مورد انتفاع
4- گزينه هاي يك و دو صحيح است
58) افراد غير رشيد عبارتند از:
1- به افرادي گفته مي شود كه عقل و اراده آنها كامل بوده و در بعد اقتصادي ومالي عقل آنها كامل است
2- تقريباً كامل بوده ولي در بعد اقتصادي و مالي عقل آنها ناقص است
3- به افرادي گفته مي شود كه عقل و اراده آنها ناقص است و در بعد اقتصادي و مالي عقل آنها ناقص است
4- گزينه 1و3 صحيح است
59) از ويژگي مجانين:
1- بطور كل از نعمت عقل بي بهره مي باشد
2- از انجام تمام اعمال حقوق ممنوع بود
3- اعمال حقوقي او بايد بوسيله قيم انجام گيرد
4- سه موردفوق
60)براساس قانون مدني سن خروج از محجوري چند سالگي است؟
1- 17 سالگي
2- 15 سالگي
3- 18 سالگي
4- 16 سالگي
61) مواردي كه قيم نياز به اجازه دادستان در معاملات ‌محجور نمي باشد؟
1- فروش اموال غير منقول
2- رهن اموال غير منقول محجور
3- معامله اي كه به موجب آن قيم مديون مولي عليه نمي‌شود
4- استقراض برا ي محجور
62) كداميك از موارد زير فايده و اهميت اقامتگاه محسوب مي شود؟
1- دادگاه صالح
2- تعيين مدير تصفيه
3- در كليه اسناد رسمي
4- همه مواردفوق
63) از نظر حقوقي اقامتگاه مامورين دولت جزو كداميك از موارد زير مي باشد؟
1- اقامتگاه، اجباري، اختياري
2- اقامتگاه، اختياري يا ارادي
3- اقامتگاه اجباري
4- اقامتگاه انتخابي
64) زنان شوهردار بايد درشهري‌كه شوهردر آن ساكن و مشغول است‌زندگي نمايد چه نوع اقامتگاهي است؟
1- اقامتگاه انتخابي
2- اقامتگاه اختياري
3- اقامتگاه اجباري
4- گزينه 1و2
65) كداميك از موارد زير در مورد اموال غير منقول صحيح نيست؟
1- خارجيان مي توانند درايران آزادانه اموال غير منقول را مالك شوند
2- نقل و انتقال اموال غير منقول بايد به موجب سند رسمي باشد
3- خريد و فروش اموال غير منقول از اعمال تجارت محسوب نمي‌شود
4- براي رسيدگي به دعاوي اموال غير منقول دادگاهي صالح است كه مال غير منقول‌در آن‌حوزه واقع شده است
66) حق‌انتفاع‌كه‌بموجب‌عقدي ‌ازطرف‌مالك‌براي‌شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع يا شخص ثابت‌برقرارشده‌باشد؟
1- عمري
2- وقف
3- سكني
4- گزينه هاي 1و2
67) حق انتفاعي كه از طرف مالك برا ي مدت معيني به كسي واگذار مي‌شود؟
1- سكني
2- عمري
3- رقبي
4- وقف
68) حق انتفاعي كه مدت ندارد و صاحب حق هر موقع كه بخواهد مي تواند به حق خود رجوع كند؟
1- حبس مطلق
2- رقبي
3- وقف
4- سكني
69) محل اسكان‌سرايداري ‌كه ازطرف كارفرما واگذار شده چه نوع حقي است؟
1- حبس مطلق
2- سكني
3- رقبي
4- عمري
70) كداميك از موارد زير اسباب زوال حق انتفاع نمي‌گردد؟
1- تلف مال موضوع حق
2- شرط خيار فسخ براي مالك
3- عدم پايان مدت انتفاع در رقبي
4- رجوع مالك در حبس مطلق
71) اقرار زماني نافذ است؟
1- اقرار نسبت به خود شخص و ديگري
2- اقرار نسبت به خودشخص و قائم مقام و در حق ديگران
3- اقرار نسبت به خود شخص و قائم مقام او
4- گزينه 1و2
72) ثمرات و متعلقات اموال كه طبعاً يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد:
1- مالكيت مفروز
2- مالكيت عين
3- مالكيت تبعي
4- مالكيت مشاع
73) تصرفات زيان آور مالك كه موجب مسئوليت او نمي‌شود؟
1- تصرف به قدر متعارف باشد
2- تصرف براي رفع حاجت باشد
3- تصرف براي رفع ضرر باشد
4- هرسه مورد فوق
74) قراردادهاي استخدامي از چه نوع عقدي است؟
1- عقد نافذ
2- عقد معمولي
3- عقد الحاقي
4- عقد انفرادي
75) اسباب حجردر قانون ايران كداميك از گزينه هاي زير مي‌باشد؟
1- صغر
2- سفه
3- جنون
4- هر سه مورد