مکالمه بین آرمان بنافی و روح الله غلامی

6 پیغام بازدید کنندگان

  1. ای نشریات شیمی رو سی کو . وو نشریات خومون اومیدوار میوی. بی جهت نگارک سه رتبشه الکی نیاورد .
  2. بــــــــــــــــــــــــ وی
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 6 تا 6