چندین جزوه برای مهندسین برق (همه گرایش ها)

جزوه درس ریاضی مهندسی

http://aminnima2.persiangig.com/document/riyazi%20mohandesi.pdf
جزوه درس اندازه گیری

http://aminnima2.persiangig.com/document/andazegiri.doc
جزوه دیگری از اندازه گیری

http://aminnima2.persiangig.com/document/andazegiri.pdf