مزايای استفاده از دستور Show version

دستگاه های شبكه ای سيسكو كه بر روی آنها IOS اجراء می شود ( نظير روتر ) دارای دستورات متعددی به منظور جمع آوری و آگاهی از وضعيت پيكربندی دستگاه مورد نظر می باشند . دستور show يك نمونه در اين زمينه است كه آگاهی از نسخه IOS نصب شده بر روی دستگاه شبكه ای از وظايف اوليه آن محسوب می گردد . دستورفوق دارای امكانات بمراتب بيشتری است كه در موارد متعددی می توان از آناستفاده كرد . شايد بتوان گفت كه نام در نظر گرفته شده برای دستور show version نشاندهنده تمامی توانمندی و قابليت های آن نمی باشد .
در ادامه ، با اين دستور و نحوه عملكرد آن بر روی دستگاه های مختلف سيسكو آشنا خواهيم شد .
خروجی دستور show version


همانگونه كه اشاره گرديد ، دستور show version چيزی بمراتب بيشتر از يك دستور ساده جهت نمايش شماره نسخه سيستم عامل است . دستور فوق قادر به نمايش اطلاعات متعددی است .


نسخه سيستم عامل IOS

نسخه برنامه راه انداز موجود در ROM
نسخه boot loader

آگاهی از آخرين وضعيت خاموش كردن دستگاه ( روش دستی ،system reset و ... )


زمان و تاريخ آغاز به كار سيستمفايل image كه دستگاه فعاليت خود را بر اساس آن آغاز كرده است ( مسير نرم افزار IOS)

ميزان حافظه RAM دستگاه


مشخصه برد پردازنده كه می توان از آن به منظور تعيين نسخه مادربرد دستگاه استفاده كرد .


تعداد و نوع اينترفيس های دستگاه ( نظير تعداد اينترفيس های Ethernet و Serial )


تعداد خطوط ترمينال بر روی روتر در صورتی كه روتر دارای خطوط سريال اسنكرون باشد.


ميزان حافظه NVRAM


كه از آن به منظور نگهداری نسخه ذخيره شده فايل پيكربندی استفاده می گردد ( startup-configuration ) .


ميزان و نوعفلش موجود بر روی دستگاه ( غير از سوئيچ ) كه از آن به منظور نگهداریسيستم عامل استفاده می گردد ( جايگاه فلش نظير هارد ديسك بر روی يك دستگاهكامپيوتر شخصی است ) .


ريجسترپيكربندی بر روی دستگاه كه يك عدد مبنای شانزده است و به دستگاه می گويدچه كاری را می بايست در زمان راه اندازی انجام دهد ( معمولا" ، مقدارذخيره شده در ريجستر پيكربندی صرفا" در مواردی كه لازم است فايل پيكربندیبه دليل فراموش كردن رمز عبور ناديده گرفته شود ، تغيير داده می شود .امكان تغيير مقدار فوق در موارد ديگر نيز وجود دارد ) .


نام دستگاه

در صورت اجرای دستور show version بر روی سوئيچ ، اطلاعات خاص ديگری نيز نمايش داده می شود .
 • تعداد اينترفيس های اترنت سوئيچ
 • شماره سريال دستگاه و منبع تغذيه
 • آدرس MAC سوئيچ
 • شماره نسخه مادربرد
 • شماره مدل سوئيچ
 • آيا امكان password recovery فعال شده است ؟

بر روی‌ برخیسوئيچ ها ، حتی می توان از اين دستور به منظور برگرداندن شماره منبع تغذيهو مادربرد استفاده نمود . علاوه بر اين ، می توان تشخيص داد كه سوئيچدارای نسخه IOS استاندارد و يا enterprise است . ( دو نوع IOS مختص سوئيچ می باشند ) .
در صورت اجرای دستور show version بر روی فايروال های PIX ، اطلاعات خاص ديگری نيز نمايش داده می شود .
 • آدرس
  MAC
  اينترفيس ها
 • كدام
  license
  برای كدام و يژگی فعال شده است ( نظير
  failover
  ، رمزنگاری
  3DES
  و يا تعداد هاست )
 • كليد
  activation
  برای هر
  license
 • آخرين مرتبه ای كه فايل پيكربندی تغيير داده شده است

بررسی خروجی دستور show version بر روی دستگاه های مختلف
در بخش قبل با موارد مختلف استفاده از دستور
show version آشنا شديم . در ادامه خروجی دستور فوق را بر روی دستگاه های شبكه ای (‌دو روتر ،‌ دو سوئيچ و يك فايروال ) بررسی می كنيم .

استفاده از دستور
show versionبر روی روترها
در جدول 1 ، ماحصل اجرای دستور
show version بر روی يك روتر 3845 و در جدول 2 ، خروجی دستور فوق بر روی يك روتر 2511نشان داده شده است . با مقايسه دو خروجی ارائه شده ، مشخص می گردد كهميزان حافظه فلش هر يك از روترها مختلف است . روتر 3845
كه جديدتر است دارای 64 مگابايت حافظه فلش است و در روتر 2511 ، كه قديمی تراست صرفا" از 16 مگابايت حافظه فلش فقط خواندنی استفاده شده است .


اجرای دستور
show version
بر روی يك روتر مدل 3845

Router# show version
Cisco IOS Software, 3800 Software (C3845-IPBASE-M), Version 12.3(11)T7,...
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 30-Jul-05 03:12 by dchih

ROM: System Bootstrap, Version 12.3(11r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cisco3845Router uptime is 10 weeks, 6 days, 9 hours, 30 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 05:09:07 CDT Thu Oct 20 2005
System image file is "flash:c3845-ipbase-mz.123-11.T7.bin"

Cisco 3845 (revision 1.0) with 419839K/104448K bytes of memory.
Processor board ID FTX0938A5PE
2 Gigabit Ethernet interfaces
27 Serial interfaces
1 ISDN Basic Rate interface
6 terminal lines
2 Channelized T1/PRI ports
1 Subrate T3/E3 port
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
479K bytes of NVRAM.
62720K bytes of ATA System CompactFlash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Router#

جدول 1 : اجرای دستور show version بر روی يك روتر مدل 3845


اجرای دستور
show version
بر روی يك روتر مدل 2511

Router# show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 2500 Software (C2500-JS-L), Version 12.1(15), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 13-May-02 22:10 by kellythw
Image text-base: 0x03073DB4, data-base: 0x00001000

ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c)XB1, PLATFORM SPECIFIC RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c)XB1, PLATFORM SPECIFIC RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cisco2511Router uptime is 13 weeks, 6 days, 14 hours, 54 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 23:44:31 CDT Wed Sep 28 2005
System image file is "flash:c2500-js-l.121-15.bin"

cisco AS2511-RJ (68030) processor (revision K) with 14336K/2048K bytes of memory.
Processor board ID 18862472, with hardware revision 00000000
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 Serial network interface(s)
16 terminal line(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

Configuration register is 0x2102

Router#

جدول 2 : اجرای دستور show version بر روی يك روتر مدل 2511

استفاده از دستور show version بر روی سوئيچ ها
در جدول 3 ، ماحصل اجرای دستور
show version بر روی يك سوئيچ سيسكو مدل 2950 و در جدول 4 خروجی اين دستور بر روی يكسوئيچ سيسكو مدل 3750 نشان داده شده است . در سوئيچ 3750 ، خروجی دستور show version ميزان حافظه RAM سوئيچ را نشان می دهد كه لازم است دو عدد نشان داده شده در خط مربوطه رابا يكديگر جمع كرد . در صورت جمع دو عدد ، ميزان حافظه 128 مگابايت خواهدبود . علاوه بر اين ، بر روی سوئيچ 3750 ، می توان با استفاده از دستور show version ، شماره سريال دستگاه را مشاهده نمود ( يك مزيت بزرگ در زمان نگهداری و پشتيبانی ) .


اجرای دستور
show version
بر روی سوئيچ مدل 2950

Switch# show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 23-Mar-05 15:33 by yenanh
Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80562000

ROM: Bootstrap program is C2950 boot loader

Cisco2950Switch uptime is 21 weeks, 2 days, 6 hours, 6 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 08:33:15 central Mon Aug 8 2005
System image file is "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin"

cisco WS-C2950-24 (RC32300) processor (revision R0) with 21039K bytes of memory.
Processor board ID FOC0918Z0XQ
Last reset from system-reset
Running Standard Image
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:14:1C:40:B0:80
Motherboard assembly number: 73-5781-13
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC0917322J
Power supply serial number: DAB09093XU1
Model revision number: R0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950-24
System serial number: FOC0918Z0XQ
Configuration register is 0xF

Switch#

جدول 3 : اجرای دستور show version بر روی يك سوئيچ مدل 2950

اجرای دستور
show version
بر روی يك سوئيچ مدل 3750

Switch# show version
Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-IPBASE-M), Version 12.2(25)SEB2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 08-Jun-05 01:19 by yenanh

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader
BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SE1, RELEASE SOFTWARE (fc)

Cisco3750Switch uptime is 11 weeks, 5 days, 8 hours, 43 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 06:00:07 CST Fri Oct 14 2005
System image file is "flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SEB2/c3750-ipbase-mz.122-25.SEB2.bin"

cisco WS-C3750G-48TS (PowerPC405) processor (revision C0) with
118784K/12280K bytes of memory.
Processor board ID FOC0936U2S8
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
52 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address : 00:15:62:D0:C4:80
Motherboard assembly number : 73-9366-08
Power supply part number : 341-0107-01
Motherboard serial number : FOC09361A13
Power supply serial number : FXD0844008B
Model revision number : C0
Motherboard revision number : A0
Model number : WS-C3750G-48TS-S
System serial number : FOC0936U2S8
SFP Module assembly part number : 73-7757-03
SFP Module revision Number : A0
SFP Module serial number : CAT092813D2
Top Assembly Part Number : 800-25409-02
Top Assembly Revision Number : A0
Version ID : V02
CLEI Code Number : CNMWU00ARB
Hardware Board Revision Number : 0x05


Switch Ports

Model

SW Version

SW Image
------

-----

-----

----------

----------
*

1

52

WS-C3750G-48TS

12.2(25)SEB2

C3750-IPBASE-M


Configuration register is 0xF

Switch#

جدول 4 : اجرای دستور show version بر روی يك سوئيچ مدل 3750

استفاده از دستور show version بر روی فايروال ها
در جدول 5 ، ماحصل اجرای دستور
show version كه بسيار متفاوت نسبت به سوئيچ و يا روتر است بر روی يك دستگاه فايروال PIX 501نشان داده شده است . به عنوان نمونه در خروجی زير مشخص شده است كه توسط فايروال كدام license فعال و يا غيرفعال شده است . همچنين در خروجی فوق مشخص شده است كه throughput محدود بر روی اين فايروال وجود دارد و صرفا" می تواند ده هاست را درون اينترفيس داشته باشد .

اجرای دستور
show version
بر روی PIX 501 firewall

PIX# show version

Cisco PIX Firewall Version 6.2(2)
Cisco PIX Device Manager Version 2.1(1)

Compiled on Fri 07-Jun-02 17:49 by morlee

pix501 up 295 days 1 hour

Hardware: PIX-501, 16 MB RAM, CPU Am5x86 133 MHz
Flash E28F640J3 @ 0x3000000, 8MB
BIOS Flash E28F640J3 @ 0xfffd8000, 128KB

0: ethernet0: address is 000b.be94.a1f5, irq 9
1: ethernet1: address is 000b.be94.a1f6, irq 10

Licensed Features:
Failover: Disabled
VPN-DES: Enabled
VPN-3DES: Enabled
Maximum Interfaces: 2
Cut-through Proxy: Enabled
Guards: Enabled
URL-filtering: Enabled
Inside Hosts: 10
Throughput: Limited
IKE peers: 5


Serial Number: 806513007 (0x3012696f)
Running Activation Key: 0xf9833f64 0xc56a2d1b 0x7588b45a 0x07c75e4b
Configuration last modified by enable_15 at 12:59:35.800 UTC Wed Jan 4 2006

PIX#


جدول 5: اجرای دستور show version بر روی يك PIX 501 firewall

خلاصه
موارد اشاره شده صرفا" نمونه هائی متداول از اجرای دستور
show version
را نشان می دهد . لازم است اين نكته مهم بخاطر سپرده شود كه خروجی دستورفوق از يك پلت فرم به پلت فرم ديگر متفاوت خواهد بود . در صورتی كه فردیاز شما در رابطه با عملكرد دستور
show version
سوال نمايد ، می توانيد به وی نشان دهيد كه چگونه اين دستور قادر به انجامكارهائی است كه صرفا" محدود به نمايش شماره نسخه نرم افزار نمی باشد .