این دوره آموزشی به صورت عملی و سناریو محور می باشد.


طوری کار شده که شما بعد از دوره تسلط کاملی روی کتابهای CCNA Cisco Press پیدا می کنید