این سوالات مربوط به زبان تخصصی آزمون دکتری می باشد که توسط دکتر ارجمند گرفته شده است..