تاریخچه هیدرات گاز

تاریخچۀ هیدرات گاز به سه دورۀ اصلی تقسیم می شود:

دورۀ اول: اين دوره از زمان کشف آن توسط Sir Humphery Davy در سال 1810 شروع شده و تا به حال ادامه دارد و مربوط به جالب بودن پديدۀ تشکيل هيدرات از نظر علمی است، چرا که تجمع آب و گاز در يک فاز جامد (هيدرات)، از نظر علمی پديدۀ قابل توجهی است.

دورۀ دوم: تقريباً از سال 1934 با بیان اینکه تشکیل هیدرات باعث بسته شدن خطوط انتقال گاز طبیعی می باشد. شروع شده و تا کنون ادامه دارد. پس از کشف Hammerschmidt، اولین کسانی که آزمایشات تجربی روی شرایط تشکیل هیدرات انجام داده اند و داده هایی از آن گزارش کرده اند، Deaton و Frost بودند. در اين دوره، هيدرات عمدتاً به عنوان مشکلی برای توليد کنندگان و فرآوران گاز طبيعی در نظر گرفته می شود. به عبارت ديگر اين بخش از تاريخچۀ هيدرات به ساخت صنايع و مشکلات ناشی از آن اختصاص دارد.

دورۀ سوم: اين دوره با کشف اين حقيقت که طبيعت ميليونها سال پيش از بشر، هيدرات ها را توليد نموده، از اواسط دهه 70 ميلادی شروع شده و تا کنون ادامه دارد. اين هيدرات ها در نواحی يخچالی اقيانوسهای عميق و همچنين در خارج از جو زمين در سيارات ديگری نظير مريخ وجود دارند.

هیدرات گاز

در طبیعت آب و گاز طبیعی همراه هم هستند و در مخازن گاز, این دو در حال تعادل هستند بطور کلی آبی که هنگام خروج گاز از چاه به همراه آن بالامی اید , جزئی مزاحم در گاز طبیعی است زیرا اولا سبب خوردگی در خطوط انتقال گاز ترش ( گاز همراه با H2S ) می گردد. ثانیا ارزش حرارتی گاز طبیعی را پایین می آورد. ثالثا بالا رفتن فشار یا پایین امدن دما در هنگام انتقال گاز طبیعی سبب میعان آب شده و آب در فاز مایع راندمان خطوط انتقال گاز را شدیدا کاهش می دهد. رابعا پایین امدن بیش ازحد دما در فصل زمستان یا پس از افت شدید ادیباتیک ( که باعث افت سریع دما می گردد) سبب بروز پدیده ای به نام تشکیل هیدرات در خط لوله انتقال گاز طبیعی می شود. هیدرات متان در سطح دریاها بصورت یخ زرد یافت می شود و در عمق کمتر از 100 متر تشکیل شده و بصورت ذرات معلق در سطح آب ظاهر می شود. گهگاه تکه هایی از این یخ ها شکسته و در سطح آب شناور می شود و به محض شکسته شدن این یخ ها مقدار زیادی کف در سطح دریا تولید می شود و یخ زرد بطور کامل متلاشی می شود . پایداری متان بر روی سطح دریا پیامد های مهمی دارد, اول آنکه شاید منبع ذخیره مقدار زیادی انرژی باشند, دوم , انکه دراثر سوانح و اختلالات طبیعی(در حین بهره برداری از هیدرات گاز در صورتی که مراتب احتیاط رعایت شود) ممکن است در اثر ناپایداری هیدرات متان در سطح دریا مقدار زیادی گاز متان آزاد شود و حتی باعث ریزش کوه و تاسیسات موجود در زیر دریا شود.در نهایت گاز متان تاثیر بدی بر میزان گازهای گلخانه ای و گرم شدن زمین می گذارد البته هیدرات از سالها پیش شناخته شده بود و به عنوان یک مساله جالب آزمایشگاهی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت اما فقط هنگامی که در سال1934 به علت بسته شدن خط لوله انتقال گاز طبیعی هیدرات اعلام شد, تحقیقات در زمینه شناخت پدیده هیدرات شکل جدی به خود گرفت.


ساختارهای شناخته شده برای هیدرات گاز:

تحقیقات claussen در سال 1951 ,marsch وpauling در سال 1952و stackelberg وmuller در سالهای 52-1942 نشان داده است(بوسیله ازمایش های پراش اشعه X ) که هیدرات های گازی می توانند به یکی از دو ساختار مکعبی II,I کریستالیزه شوند. بعبارت دیگر آب می تواند تشکیل دو نوع شبکه هیدرات بدهد که به ترتیب ساختار II,I نامیده می شود. هر دو نوع شبکه هیدرات شامل تعدادی حفره های کوچک و بزرگ است. در یک هیدرات پایدار, تعدادی از حفره های میزبان ( آب ) توسط ترکیبات گازی که مولکولهای مهمان نامیده می شوند اشغال می گردند . تنها گازهایی که دارای قطر مولکولی کوچکتر از حفره ها و شکل هندسی مناسب هستند می توانند وارد حفره ها شوند. اخیرا توسط آزمایشات پراش و مطالعات NMR (Ripmeester و همکارانش , 1987و1994) ساختار جدیدی برای هیدرات گزارش شده است که به ساختار H معروف است.

در شکل 1 واحد های کریستالی هر سه ساختار نشان داده شده است.شکل 1 : واحد های کریستالی هیدرات a) I b ) II c )H

ساختارI هیدرات گاز

واحد سلولی ساختار I شامل یک مکعب ˚A 12 می باشد که هر واحد ساختمانی آن از 46 مولکول آب و8 حفره برای مولکولهای گاز(حفره کوچک و بزرگ) تشکیل شده است. 2 حفره کوچک به صورت 12 وجه 5 ضلعی (pantagonaldodecahedron) و 6 حفره بزرگ به صورت 14 وجهی که (tetrakaidecahedron ) نامیده می شود , زیرا 12 وجه ان 5 ضلعی و 2 وجه دیگر, 6 ضلعی متقابل(روبروی هم) می باشند) شکل2 (.

شکل2:حفره ها در ساختار I هیدرات گاز.

حفره های کوچک تقریبا کروی اند( البته به خاطر هیدروژن های جلو امده بیشتر شبیه قاصدک هستند تا کره) ولی حفره های بزرگ اندکی شلجمی(oblate) هستند (با 14 درصد تغییر از حالت کروی, شبیه بیضی گون شلجمی).
شعاع حفره کوچک در ساختار I برابر ˚A 3.95 و شعاع حفره بزرگ برابر ˚A 4.33 می باشد.قطر آزاد متوسط حفره ها ( حد بالایی هر حفره برای یک میهمان) بنا به پیشنهادDavidson با کم کردن قطر واندروالسی ملکول آب (A˚2.8 ) از قطر حفره بدست می اید.با این حساب قطر آزاد متوسط حفره های کوچک A˚5.1 وحفره های بزرگ ˚A 5.8 خواهد شد.ساختار II هیدرات گاز

واحد سلولی ساختار II شامل یک مکعب ˚A 17.3 می باشد که هر واحد ساختمانی آن از 136 ملکول آب و 24 حفره برای ملکولهای گاز(حفره کوچک و بزرگ) تشکیل شده است. 16 حفره کوچک به صورت 12 وجه پنج ضلعی کج (distorted ) می باشدو 8 حفره شانزده وجهی که hexakaidecahedron نامیده می شود . که شامل 4 وجه شش ضلعی و 12 وجه پنج ضلعی می باشد (شکل3 ).

شکل3 : حفره ها در ساختار II هیدرات گاز

حفره های اخیر تقریبا کروی اند.قطر آزاد متوسط حفره های کوچک ˚A 5 وحفره های بزرگ,˚A 6.7 است.

ساختارH هیدرات گاز

واحد سلولی ساختار H شامل یک شبکه شش وجهی (hexagonal ) با پارامترهای A˚ 12.26 = a و ˚A 10.17 =c هست که هر واحد ساختمانی ان از 34 ملکول آب و 6 حفره برای ملکولهای گاز(حفره کوچک, متوسط و بزرگ) تشکیل شده است.3 حفره کوچک(12 وجه پنج ضلعی) که ساختارهای قبلی نیز آنرا دارا می باشد. و یک حفره بزرگ (12 وجه پنج ضلعی و8 وجه شش ضلعی ) که Icosahedron نامیده می شود. و دو حفره با اندازه متوسط و کمی بزرگتر از حفره کوچک که یک 12 وجهی (3 وجه مربع ,6 وجه پنج ضلعی و3 وجه شش ضلعی ) است (شکل 4 ).

شکل4 : حفره ها در ساختار H هیدرات گاز.

شعاع حفره کوچک , ˚A 3.91, شعاع حفره متوسط , ˚A 4.06 و شعاع حفره بزرگ ˚A 5.71 می باشد, که می تواند ملکولهایی در محدوده A˚8.6- 7.5 (قطر موثر) را در خود جای دهد این ساختار هیدرات , یک هیدرات دوگانه است که شبکه کریستالی آن با دو نوع ملکول تثبیت و پایدار می شود. ملکولهای کوچکی مثل متان یا سولفید ها می توا نند وارد حفره های کوچک شده و ملکولهای بزرگتر از˚A7.4 مثل نئوهگزان , سیکلوهگزان , متیل بوتان ها و... وارد حفره بزرگ آن می شوند. بر خلاف ساختار II و I هیدرات که با اشغال شدن یک نوع حفره کوچک یا بزرگ با یک نوع گاز(هیدرات ساده) تشکیل می شود , در ساختار H حتما باید دو نوع ملکول گاز (کوچک و بزرگ) برای حفره های کوچک و بزرگ باشند ( هیدرات دو گانه). بطور خلاصه راجع به ساختار های هیدرات گاز می توان گفت:

1.ملکولهای خیلی کوچک مثل هلیم , هیدروژن و نئون (Deff<3A˚) کوچکتر از آن هستند که در حفره های هیدرات به دام بیافتند.در واقع قادر به پایدار ساختن هیچ کدام از حفره ها نیستند و از موانع حاصل از پیوند هیدروژنی عبور می کنند در نتیجه تشکیل هیدرات نمی دهند.

2.ملکولهایی مثل Ar,Kr,N2,O2 که Deff<4.2A˚>3A˚ است , تشکیل ساختار II می دهند(تا سال 1983 این مواد را تشکیل دهنده های ساختار I می دانستند البته در مورد ساختار هنوز هم بحث وجود دارد).

3.ملکولهای کمی بزرگتر مثل C2H6, C2H4, H2S, CO2,CH4 هیدرات I تشکیل می دهند ( هر چهار متان فقط در حفره های بزرگ این ساختار قرار می گیرد).

4.ملکولهای بزرگتراز سازنده ساختار I مثل C3H8,C3H6,i-C4H10 تشکیل ساختار II هیدرات را می دهند (ملکول n-C4H10 امکان تشکیل هیدرات ساده را ندارد, بلکه نیاز به گازهای برای پر کردن حفره های کوچک وپایداری شبکه دارد).

5. پر شدن حفره ها در ساختار II,I هیدرات بیشتر وابسته به اندازه ملکول میهمان است , در صورتی که در ساختار H , شکل (shape ) ملکول گازی نیز موثر است.

6.قبل از کشف ساختار H هیدرات , نرمال بوتان سنگین ترین گاز تشکیل دهنده هیدرات به شمار می رفت.
به هر حال ثابت شد که ملکولهای سنگین تری مثل ایزوپنتان , متیل بوتان ها, سیکلو هگزان , ... می توانند با حضور گازهای کمکی تشکیل هیدرات دهند(تشکیل دهنده های سنگین هیدرات).

7.غیر استوکیومتری بودن هیدرات مربوط به نسبت قطر ملکول میهمان به قطرآزاد حفره است.هر چه این عدد به یک نزدیک شود, غیر استوکیومتری بالا می رود(البته به میزان پر شدن حفره ها هم ربط داده اند).

8. نسبت شعاع میهمان به حفره می تواند نشان گری برای تعیین ساختار باشد و ساختار هیدرات تعیین کننده فشار و دمای تعادلی .

9. در اغلب مطالعات , مخلوط دو گاز کمکی متان و نیتروژن به کار برده می شوند . متان به این خاطر که عمده ترین گاز تشکیل دهنده هیدرات در سیالات مخازن است. نیتروژن نیز به این دلیل انتخاب می شود که در فشارهای بالا و دماهای پایین تر (به طور قابل توجه) , در مقایسه با متان , تشکیل هیدرات داده و در دامنه وسیعی از مدل ریاضی صدق می کند.

10. هیچ کدام از ساختارهای هیدرات بدون وجود گاز میهمان به وجود نمی ایند و پایداری لازم را ندارند. یعنی این ملکولهای گازی هستند که پایداری لازم را به شبکه کریستالی هیدرات می دهند.از طرف دیگر برای تشکیل شبکه هیدرات لزوم ندارد که همه حفره های یک ساختار را پر کند.

11. تعیین ساختار هیدرات تشکیل شده , کار راحتی می باشد و فقط تابع اندازه ملکولهای گاز می باشد . مثلا CH4,C2H6 هر دو ساختار I را به وجود می اورند هر چند اتان فقط می تواند وارد حفره های بزرگ این ساختار شود و یا C3H8 تشکیل ساختارII را می دهد ولی فقط وارد حفره های بزرگ آن می شود .تعیین نوع ساختار هیدرات برای مخلوط های گازی کار مشکلتری است . مثلا مخلوط گازی متان و پروپان با آب, ساختار IIرا به وجود می آورند , حتی هنگامی که جزء مولی پروپان کمتر از 1% باشد . علت این پدیده این است که ملکول های پروپان بزرگتر از آن است که بتواند وارد حفره های بزرگ یا کوچک ساختار I شود.در حالی که متان می تواند درون حفره های کوچک ساختار II جای گرفته و به این ترتیب آن را پایدارتر از هیدرات حاصل از پروپان خالص و آب سازد. در نتیجه اغلب گازهای طبیعی تشکیل ساختار II هیدرات می دهند, چون اغلب مخازن دارای مقدار کمی پروپان هستند.

تاریخچه فعالیتها در زمینه هیدرات

از جمله فعالیتها در زمینه پیش بینی دمای تشکیل هیدرات, می توان به معادلات ارائه شده همچون معادلات Berg , Motiee, Hammerschmidt ,… و معادله Sloan که معتبرترین معادله در این زمینه است اشاره کرد.

--------------------------------------------------------------------------------------------
انجمن مهندسی وب سایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دشتستان
www.diau.ir
--------------------------------------------------------------------------------------------