براي عشق ورزيدن ٫ کسي نيست.
براي دوست داشتن و دوست داشته شدن ٫ مجالي نمانده است .
صداي ضربان قلب من در هياهوي دنياي ماشيني گم شده است .
آي مردم ... آي ... دلي اينجا مي تپد .
اي مردم ..... آي .... هنوز هم عاشقي باقي مانده است .
آي مردم .... خسته ام از جنجال هاي بي سرانجامتان .......
.... کسي نمي شنود .
.... کسي در ک نمي کند .
مرحمي نيست جز
در خود فرو رفتن .
انتظار و
انتظار و
انتظار........