بخوان امروز
به نام او،به یاد او،به شکر نعمت های او
بخوان از عشق،که در این دل،نهاده از ازل تا به ابد او عشق
بخوان با من،حدیث عشق،که او ما را چه زیبا آفریده
بخوان از این همه نعمت،از این هستی بی ذلت
که او تنها سلام اول و آخر

که اوست جاودانه

بخوان تا خواندنی باشی،در این دنیای بی پایان
در این تردید تنهایی،در این بی کس ترین دنیا

بخوان نامش،که گم گشتیم،بجز او فکر ما هر جاست
بخوان شاید که پیدا شیم،که او اینجاست

او اینجاست

بخوان تا او تراباشد
اجابت بهر هر حاجت
بخوان تردید را گم کن
که او کل نیاز باشد