.........
گيرم كه در باورتان به خاك نشستم؛
و ساقه هاي جوانم از ضربه هاي تبرهاتان زخم دار است؛
با "ريشه" چه مي كنيد؟
گيرم كه بر سر اين بام،
بنشسته در كمين پرنده اي،
پرواز را "
علامت ممنوع
" مي زنيد،
با جوجه هاي نشسته در آشيانه چه مي كنيد؟
گيرم كه مي زنيد !
گيرم كه مي بريد !
گيرم كه مي كشيد !
با "رويش ناگزير جوانه" چه مي كنيد؟