اصطلاح حرف مفت زدن داستانی داره که خالی از لطف نیست..در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگراف خانه تأسیس شد اما مردم استقبالی نکردند..

و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود.

به ناصرالدین شاه گفتند تلگراف خانه بی مشتری مانده و کارمندان آنجا بیکار نشسته اند.

ناصرالدین شاه دستور داد به مدت یک ماه مردم بیایند مجانی هر چه می‌خواهند تلگراف بزنند

و چون مفت شد همه هجوم آوردند و بعد از مدتی دیدند پیام‌هایشان به مقصد می‌رسد

و به همین خاطر هجوم مردم روز به روز زیادتر شد ؛ در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخگویی نبودند!


سرانجام ناصرالدین شاه که مطمئن شده بود مردم ارزش تلگراف را فهمیده‌اند ،

دستور داد سر در تلگراف خانه تابلویی بزنند بدین مضمون :

«
بفرموده شاه از امروز حرف مفت زدن ممنوع ! »

و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار مانده است.