از یکی از استادام یاد گرفتم که با هر چیزی میشه داستان ساخت داستان بهتر توی ذهن آدما میمونه میخوام یه داستان رو از شیمی شروع کنم همونطور که میدونید پدر مندلیف کار بزرگی کردن واسه اینکه جدول تناوبی رو درست کردن حالا میخوام اول از همه داستان جدول تناوبی رو درست کنم که هر جای از شیمی بری کاربرد داردو اما داستان توی این داستان یه مسابقه هم هست باید رمز هر گروه رو بلد باشی تا بدونی داستان چیه پس هر کس که تونست رمز جدولها رو پیدا کنه بذاره ببینم چیکار کرده
و اما داستان:
لینا انسانی نیکوکار بود پس همیشه به مردم محتاج کمک میکرد یه روز لینا که رب و سس فرستاد به موسسه نیکو کاری اما وسیله نقلیه در راه خراب شد بنا براین به سیامک زنگ زد سیامک سریعا خودشو به لینا رساند:
لینا:به مرگ سیا(سیامک)سر بار را بگیر
اما باز هم به کمک سیامک نتوانست سر بار رو بگیره
سیامک گفت:لینا خانوم برای کمک کردن به یه حیوان قرتمند احتیاج داریم پس به لینا گفت:از بال گاو ایندایی تال کمک میگیریم
لینا متعجب شد و با حیرت بسیار گفت این گاو را کجا میشه پیدا کرد ما ایرانیم و آن گاو هندوستان ما کجا و آن کجا؟
پس سیامک گفت:از جن کمک می گیریم جن توی کوه های شازاده ابراهیم بسیار است پس با هم به آنجا رفتن و میان کوهها ایستادن و با فریاد بلند صدا زدند:کسی جن قلعه سربی را ندید
صدایی نیامد هردو نا امیدانه گفتن ای نفس صببی
پس نا امیدانه به شهر آمدن تا فکری برای رب و سس ها کنند از خیابان که رد شدند یه شیرازی سرش را از ماشین در آورد و رو به سیامک کرد و گفت :اوسو سی تیپو
لینا و سیامک هردو با اینکه عصبانی بودند به این جوان خندیدند جوان که این خنده آن دو را دید با تعنه گفت:فکل بریده است
لینا و سیامک بی توجه به صحبت جوان به راه خودشان ادامه دادند گوشی سیامک به صدا در آمد تا نامزدش نگار است نگار این ماجرا را که فهمید گفت با ماشین میام تا رب و سس ها را ببرم اما سیامک به او گفت:هی نگار کار زنان رانندگی نیست
و بلاخره همان نگار با رانندگی خودش رب و سسها به موسسات خیریه برد
این داستانی از گروه اصلی جدول تناوبی بود حالا اگر کسی رمزها را در داستان پیدا کرد اعلام کند تا دیگران هم بدانند تا بعد از اون داستان گروه فرعی و بقیه موارد شیمی را در اینجا بنویسوم