می نويسم......
می نويسم نام عشقم
گرچه گويم با سرِشكم
می نويسم با وجودم
عشق او در تارُ پودم
می نويسم با نيازم
عاشق يك بی نيازم
می نويسم صادقانه
با سكوتی بی بهانه
می نويسم من به جانم
عاشق يك مهربانم
می نويسم با ستاره
با يه قلب پاره پاره
می نويسم با نگاهم
عشق او باشد سلاحم
می نويسم تا بگويم
غير او عشقی نجويم
می نويسم با صدايم
عاشق يكتا خدايم