فروش الاغ مرده !


جک از یک مزرعه دار در تگزاس الاغی
به قیمت 100 دلار خرید. قرار شد که مزرعه دار الاغ را روز بعد تحویل بدهد.
اما روز بعد مزرعه دار سراغ جک آمد و گفت: «متأسفم جوون. خبر بدی برات دارم. الاغه مرد.»

جک جواب داد: «ایرادی نداره. همون پولم رو پس بده.»
مزرعه دار گفت: «نمی شه. آخه همه پول رو خرج کردم .... »
جک گفت: «باشه. پس همون الاغ مرده رو بهم بده.»
مزرعه دار گفت: «می خوای باهاش چی کار کنی؟ »
جک گفت: «می خوام باهاش قرعه کشی برگزار کنم.! »
مزرعه دار گفت: «نمی شه که یه الاغ مرده رو به قرعه کشی گذاشت! »
جک گفت: «معلومه که می تونم. حالا ببین. فقط به کسی نمی گم که الاغ مرده است.»

یک ماه بعد مزرعه دار ، جک رو دید و پرسید: «از اون الاغ مرده چه خبر؟ »
جک گفت: «به قرعه کشی گذاشتمش. 999 تا بلیت 1 دلاری فروختم و 998 دلار سود کردم.»
مزرعه دار پرسید: «هیچ کس هم شکایتی نکرد؟»
جک گفت: «فقط همونی که الاغ رو برده بود. من هم 1 دلارش رو پس دادم.»


همیشه در هر شکستی فرصتی جهت بهره برداری هست باید اندیشید .