آیا تا به حال اینترنت تان قطع شده؟!. . .اجازه بدهید من به جای شما جواب دهم: "بله، معلوم است که قطع شده. اینکهپرسیدن ندارد!" البته قطع شدن اینترنت در ایران یک امر طبیعی و روزمره وقابل انتظار است اما شاید این اتفاق آنقدرها هم طبیعی و عادی نباشد. برایمثال:
چند ماه پیش یک پسر 18 ساله سوئدی پس ازاینکه در میانه بازی استارکرافت اینترنتش قطع می شود از فرط عصبانیتدیوانه شده تا آنجا که یک چاقو بر می دارد، توی خیابان راه می افتد و یکدختر 15 ساله را با چاقو می زند. احتمالا دلیل اصلی خشم شدید، این بوده کهدر آنجا قطعی اینترنت آنقدر به ندرت رخ می دهد که شما باید خیلی بدشانسباشید اینترنت تان وقتی در لحظات حساس بازی هستید قطع بشود.
خوشبختانه داستان به بدترین شکل ممکن تمام نمی شود و دختر علی رغم جراحت های نه چندان خطرناکی که برمی دارد موفق به فرار می شود.
پس از این واقعه پسر دیوانه و اینترنت قطع شده را به اتهام تلاش برای قتل، تحت بازداشت به بیمارستان روانی منتقل می کنند.
مسلما رفتار پسر بسیار بد و غیرعادی بودهو در این هیچ شکی نیست، اما سوال این است که اگر اینترنت یکی از ما قطع میشد آیا راضی می شدیم که حتی یک مورچه را برای فرونشاندن عصبانیت مان زخمیبکنیم؟... شاید واقعا ما مهربان ترین و صبور ترین انسانهای دنیا باشیم کهمی توانیم به راحتی در اینترنتی زندگی کنیم که سرعتش گاهی اوقات حتی ازسرعت انتقال اطلاعات بین دو باکتری هم کمتر است.