این انیمیشن (برا اجراش برنامه ی flash player نیاز است) بسیار جالب از شیوه ی کار پالایشگاه همرفست در نروژ است. این پالایشگاه
جز پالایشگاه های گاز مدرن اسـت.