هدف: اين آزمايش براي به دست آوردن وزن مخصوص خاك در حالت طبيعي يا يك لايه خاك كوبيده شده با استفاده از ماسه كاليبره شده مي باشد .
وسايل لازم :
1. استوانه دانسيته.
2. ترازو.
3. گرمخانه ( اون ).
4. قلم فلزي.
5. بيلچه.
6. قوطيهاي درب دار رطوبت.
7. ماسه اتاوا .
شرح آزمايش :
در زمان انجام عمليات آ گاهی از دستيابی به ورن مخصوص مشخص شده مفيد می باشد.يكي از روش های استاندارد تعيين وزن مخصوص متراکم صحرايی روش مخروط ماسه می باشد .
ما در اين آزمايش از نوع مخصوصي از ماسه به نام ماسه اتاوا استفاده مي كنيم.در ابتداي كار ما بايد ورن مخصوص ماسه اتاوا را تعيين كنيم.براي اين كار ما از آب استفاده مي كنيم.بدين ترتيب كه ظرف مخصوصي را برداشته و آن را پر از آب مي كنيم وزن ظرف و آب را به دست مي آوريم.ظرف را وزن مي كنيم.تفاضل اين دو عدد وزن آب داخل ظرف را به ما مي دهد.ما مي دانيم كه وزن مخصوص آب 1 است بنابراين وزن آب حجم ظرف را به ما مي دهد.سپس همان ظرف را از ماسه اتاوا پر كرده و توزين مي كنيم .بدين طريق مي توان وزن ماسه داخل ظرف را به دست آورد . از تقسيم كردن وزن به دست آمده براي ماسه به حجم ظرف وزن مخصوص ماسه اتاوا به دست مي آيد.تمامي اعداد به دست آمده در انتهاي گزارش در جداول مربوطه آورده شده است.
در اين قسمت هدف به دست آوردن ماسه درون مخروط مي باشد .براي اين كار بدين صورت عمل مي كنيم.دستگاه استوانه دانسيته را روي سطح محكم و صافي قرار مي دهيم.شير خروج ماسه را بسته و مقداري در آن ماسه مي ريزيم.سپس شير را باز مي كنيم تا مخروط زير دستگاه از ماسه پر شود.شير را مي بنديم باقيمانده ماسه داخل دستگاه را وزن مي كنيم تا پس از كسر آن از وزن ماسه اوليه وزن ماسه زير مخروط به دست آيد.يا مي توان ماسه را مستقيما به دقت وزن كرد .عدد به دست آمده را يادداشت مي كنيم .
براي تعيين وزن مخصوص خاك در محل به طريق زير عمل مي شود :
سطح محلي كه آزمايش مي شود بايد صاف باشد .استوانه دانسيته را روي سطح صاف قرار دهيد . حدود اطراف كف استوانه دانسيته را روي زمين مشخص نماييد .
چاله آزمايش را در وسط محدوده اي كه روي زمين مشخص شده حفر مي كنيم.در حين حفر چاله بايد دقت شود كه ديواره چاله خراب نشود و خاك كنده شده كاملا در ظرفي جمع آوردي و هيچگونه مصالحي دور ريخته نشود.
استوانه دانسيته را كه مقدار معيني ماسه در آن ريخته شده روي چاله درست در محل مورد نظر قرار مي دهيم بطوريكه سوراخ شير در مركز چاله قرار گيرد.
شير خروج ماسه را باز مي كنيم تا تا چاله پر از ماسه شود . وقتي جريان ماسه به داخل چاله متوقف شد شير را مي بنديم.
ماسه باقيمانده در دستگاه را وزن مي كنيم.خاك كنده شده از چاله را نيز وزن مي كنيم.خاك كنده شده از چاله را به خوبي مخلوط كرده و مقداري جهت تعيين در صد رطوبت بر داشته و پس از توزين در گرمخانه قرار دهيم.پس از آن كه نمونه خاك در گرم خانه خشك شد (بعد از 24 ساعت) آن را از گرمچال خارج مي كنيم.نمونه را وزن مي كنيم.از اعداد به دست آمده درصد رطوبت خاك را محاسبه مي كنيم.