با توجه به ابعاد وسیع مناطق لغزشی در دامنه کوهپایه های با شیب تند و عبور خطوط انتقال و توزیع در بعضی مناطق با چنین ویژگیهایی، احتمال بروز آسیب جدی ناشی از تغییر شکلهای بزرگ زمین در سامانه گاز رسانی وجود خواهد داشت. تجربه زلزلههای بزرگی نظیر کوبه ژاپن و سایرزلزله های قبل و بعد از آن در ژاپن نشان می دهد که گرچه لولههای گاز از مقاومت لرزهای بسیار بالایی برخوردار هستند، لیکن اعمال تغیر شکل های بزرگ و نیروهای جانبی ناشی از رانش تودههای بزرگ روی طول محدودی از لوله میتواند آسیب جدی به بدنه لوله و اتصالات آن وارد نماید که این تجربهها در زلزله های گذشته مستند شده است. استان اردبیل که بخش عمدهای از آن به صورت کوهپایهای است، در بخشهایمختلف دارای نقاطی با چنین ویژگی هایی می باشد که بالقوه برای خطوط گاز رسانی و تأسیسات مربوطه خطر محسوب میگردند.


لینک دانلود: rahkar novin.pdf