روش منظم تشخیص و حسابرسی برای وضعيت جریانهای انرژی در یک ساختمان، مجموعه صنعتی و یا هر مجموعه انرژی بر دیگر.
تعریف دیگر ممیزی انرژی عبارت از فعالیتی است برای مشخص سازی این که چه مقدار انرژی و در چه نقطه ای از یک ساختمان ، مجموعه صنعتي يا هر مجموعه ديگرمصرف می شود و هدف آن معلوم نمودن موقعیت های صرفه جویی انرژی و راههایی برای کاهش مصرف انرژی هرواحد تولید و کم نمودن هزینه بهره برداری است. در حقیقت در ممیزی انرژی به دو سئوال اساسی پاسخ داده می شود.

اولا چه میزان انرژی در مجموعه تحت بررسي مصرف می شود؟ و در کجا؟
ثانیا پس از بهبود بخشیدن به وضع موجود چه میزان انرژی در آن مجموعه مصرف خواهد شد؟
جهت انجام ممیزی انرژی در صنایع نیاز به اندازه گیری های مختلفی می باشد که این هم به نوبه خود ابزارهای مربوطه راطلب می کند. دستگاههایی که به هنگام ممیزی انرژی مورد استفاده قرار می گیرند بایستی قابل حمل، دارای ضریب اطمینان بالا و دقتی قابل قبول بوده و ضمناً قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت ثبت و پردازش اطلاعات را نیز دارا باشند. ممیزی انرژی مقوله ای فراتر از تخمین میزان مصرف، هزنیه و صرفه جویی انرژی در یک ساختمان يا کارخانه می باشد. ممیزی شامل توصیه های فنی و مهندسی ، معرفی پروژه های بهينه سازي انرژی که به خوبی مشخص شده و تعیین لیستی از اولویت ها می باشد. گزارش نهایی چیزی بیش از یک گزارش مهندسی بوده و شامل تجزیه و تحلیل اقتصادی و فنی از انجام پروژه های صرفه جویی انرژی است. گزارش باید در برگیرنده توصیه های مهندسی بوده و نیز شامل تخمین هایی از مقایسه هزینه انجام پروژه های صرفه جویی انرژی با میزان صرفه جویی سالانه منتج از انجام این پروژه ها باشد.
تیم ممیزی انرژی معمولا از 5 تا 7 نفر تشکیل می شود که شامل تخصصهاي مکانیک، برق ،ساختمان،صنايع و... که متخصص در مدیریت انرژی و درای تجربه مفید در زمینه تکنولوژی تولید می باشد.
ممیزی انرژی و تعیین نقاط قوت و ضعف هر سازمان از نظر مصرف انرژی ، پایه و مبنایی برای برنامه ریزی انرژی است.
ممیزی انرژی معین می کند که سازمان در کجا اتلاف انرژی دارد و می تواند صرفه جویی انجام شود. تعیین اولویتها با توجه به محدودیت منابع و بازدهی اقتصادی سرمایه گذاری و نقاط ضعف موجود سازمان معین می شوند. در طراحی برنامه صرفه جویی انرژی بایستی جدول زمانبدنی انجام پروژه ها واقع بینانه تهیه شده و مراحل صرفه جویی در انرژی را برحسب ریزفعالیتها و مدت زمان انجام هر یک از آنها نشان دهد. البته اجرای برنامه صرفه جویی انرژی به همان اندازه طراحی برنامه مشکل است. در این مرحله سعی می شود که سرمایه گذاری در برنامه های صرفه جویی مطابق برنامه کاری به دست آمده درمرحله قبل صورت پذیرفته و افراد مسئول دقیقاً معین شوند. در مرحله آخر که نظارت است نیز با توجه به اندازه گیری، بازرسی وگزارش دهی از پیشرفت برنامه صرفه جویی انرژی، نظارت بر حسن انجام کار صورت میگیرد.