تحقیقات نشان می دهد بشیتر اسیب ها زلزله بر اثر پدیده روانگرایی انجام میگیرد. این مقاله سعی در روشن کرد اثرات این پدیده دارد.


دانلود: فایل پیوست 683