کلیپ مربوط به جوشکاری زیر پودری است که در یکی از کارگاه های داخل کشور تهیه شده.

کاربردهای این نوع از جوشکاری در زمینه های زیر است :

جوشکاری مخازن تحت فشار
خطوط لوله
مخازن ذخیره
سازه‌های سنگین
کشتی سازی
ساخت واگن‌های راه آهن

دانلود : http://forum.mohandesidl.ir/attachment.php?aid=188

password: www.mohandesidl.ir