زبان تخصصی ویژه رشته مهندسی شیمی داريد براي دانلود قرار بديد

افرادي ك در شمي تجزيه استادند پخ بدن چند سوال تخصصي دارم حل بفرمايند، سوالات استاد ارجمند نيكنام ميباشد !

بعضاً تشكر ميشود

ارادتمند