ویژه دانشجویان ارشد مهندسی مکانیککتابمکانیک سیالات پیشرفته با نام کامل Advanced Fluid Mechanics نوشته
W.P.Graebel از اساتید دانشگاه Michigan می باشد . این کتاب 380 صفحه ای یکی از کتب
مفید در زمینه بررسی خواص
مکانیکی سیالات است . سرفصل های ارائه شده در این کتاب عبارتند از
: • Fundamentals
 • Inviscid Irrotational Flows
 • Irrotational Two-Dimensional Flows
 • Surface and Interfacial Waves
 • Exact Solutions of the Navier-Stokes Equations
 • The Boundary Layer Approximation
 • Thermal Effects
 • Low Reynolds Number Flows
 • Flow Stability
 • Turbulent Flows
 • Computational Methods—Ordinary Differential Equations
 • Multidimensional Computational Methods
دانلود مستقیم : کتاب مکانیک سیالات پیشرفته
حجم فايل : 3.2 مگابایت