سلام برنامه های زیر به وسیله ی سی پلاس پلاس چطوری نوشته میشن؟
بدجوری احتیاج دارم.
برنامه ای که معدل 30 دانشجورادرارایه ای قراردهدومشخص کندکدام معدل بیشترتکرارشده است؟(تعداد تکرارهای هرمعدل را ابتدامحاسبه کنید)
برنامه ای که عناصریک ماتریس 2*3راگرفته و بزرگترین عنصرهرسطرو هرستون را مشخص کنید
پیشاپیش ممنون