شما نظرتون با ارشد خوندن در فراگیر پیام نور چیه دوستان؟
ممنون