ارائه رابطه جهت تخمین حداكثر تغییر مكان الاستیك از حداكثر تغییر مكان الاستیك تحت زلزله های دور از گسل ایران
بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر روی رفتار دیوارهای برشی بتن مسلح کوتاه مقاوم در برابر زلزله
اثر رفتار غیر خطی مصالح بر پاسخ دینامیکی برجهای آبگیر متقارن محوری تحت تاثیر نیروی زلزله
بررسی محل تشکیل گره های پلاستیک اولیه در برجهای خنک کن بتنی تحت اثر زلزله
اثر مولفه افقی زلزله بر رفتار دینامیكی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازك در حضور مولفه قائم زلزله
بررسی شكل پذیری و رفتار چشمه اتصال در اتصال پیشنهاد شده توسط استاندارد 2800 زلزله ایران بر اساس مطالعات تحلیلی و ازمایشگاهی
بررسی تاثیر شرایط ساختگاه بر تفاوت خرابی ساختمانها در زلزله بم
تاثیر حركت دیوار بر روی فشار آب حفره ای اضافی پشت دیوارهای ساحلی در هنگام زلزله با استفاده از نتایج آزمایش میز لرزه
مقایسه آئین نامه های ACI آمریكا و استاندارد 2800 ایران در تحلیل دودكشهای بتنی در برابر زلزله
تحلیل پوشش نهایی سازه های زیرزمینی در مقابل بارهای ناشی از زلزله مطالعه موردی: تیپ یك لاینینگ تونلهای دوقلوی شبلی
تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف
بررسی تاثیر زلزله بر سازه ها و تاسیسات زیر زمینی
جدا سازهای ضد زلزله
پیش بینی زلزله با استفاده از سیستم های ماهواره ای سنجش از راه دور
بررسی زلزله بم و فشار سازه های مختلف موجود در بم
اصول كلی در طرح و اجرای ساختمانهای روستایی در مناطق زلزله خیز
روشهای نوین كنترل نیروی زلزله
آنالیز عددی مجموعه پی و دیوار آب بند سد كرخه تحت بار زلزله
تحلیل سازه ای ساختمان های آسیب دیده زلزله بم
مطالعه تجربی- تحلیلی ساختمانهای بتنی آسیب دیده در زلزله 1382 بم
تاثیر استفاده از طیف واقعی یك زلزله بر نتایج حاصل از آنالیز غیر خطی استاتیكی افزایشی
بهینه سازی آرایش شمع و دال تحت اثر توام بارگذاریهای ثقلی و زلزله در حوض خشك به روش برنامه ریزی غیر خطی (NLP)
بهینه سازی آرایش شمع و دال تحت اثر توام بارگذاریهای ثقلی و زلزله در حوض خشك الف - روش پارامتر مشخصه
آنالیز تابع موجك مناسب برای آنالیز تقریبی قابهای نیمه صلب در برابر زلزله
تحلیل دینامیكی دو بعدی و مبتنی بر تاریخچه زمانی شتاب زلزله برای سد خاكی Long Valley با استفاده از روش FDM
تعیین منحنی های طراحی سیستم كنترل TMD برای پلهای معلق در مقابل شتاب قائم زلزله
ارزیابی پاسخ مخزن مستطیلی بتن آرمه زمینی تحت سه مولفه همبسته زلزله
کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله
كنترل فعال ارتعاشات قائم پل های معلق در اثر زلزله با استفاده از منطق فازی
روانگرایی پی های آبرفتی سدها بر اثر زلزله و روشهای علاج بخشی آن
بررسی اثرات مولفه قائم زلزله بر پاسخ قابهای ساختمانی
تخمین پاسخ سازه ها در سطوح مختلف زلزله با استفاده از آنالیز پوش اور مودال
تخمین مقاومت لرزه ای ساختمان های بتنی پس از زلزله
بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله
طراحی اسكله های وزنی بلوكی با تاكید بر طراحی در شرایط زلزله
كنترل ساختمان های بلند متكی بر جداسازهای لرزه ای در مقابل زلزله با استفاده از الگوریتم ژنتیك و طبقه مستقل
تغییر شكل لایه های ماسه ای مدفون در اثر روانگرایی به هنگام زلزله
تعیین نیروهای وارده ا زجانب سیستم كنترل غیر فعال TMD به پل های معلق در اثر شتاب های قائم زلزله
روش پیشگیری یا كاهش حوادث ریزشی ناشی از زلزله در جاده های كوهستانی
نحوه عملكرد اتصالات جوشی در زلزله
كاربردتبدیلات موجك در پردازش امواج زلزله
بررسی اثر میراگر الحاقی بر پاسخ پلهای بتنی ایزوله تحت زلزله های نزدیك گسل
مقایسه ویرایش دوم و سوم آیین نامه زلزله ایران در طراحی سازه های بتنی و بهبود عملكرد لرزه ای آنها با استفاده از مهاربندهای فلزی
كاهش خسارات ناشی از زلزله با تكنولوژی بتن الیافی
اجرای سازه های پیش ساخته مقاوم در برابر زلزله
بررسی راهکارهای بهسازی مخازن ذخیره آب تحت بارهای دینامیکی ناشی از زلزله
ابداع پايدارکننده هاي چرخشي ويسکوز جهت سازه هاي مدفون در مقابل زلزله و بارهاي ديناميكي با تلفيق ميرا کننده لرزه اي با محيط ژله اي و پلاسما
بكارگيري بتن اليافي در افزايش زمان باربري ديناميکي و پايداري در برابر موج زلزله
بررسي اثر بارهاي ديناميکي ناشي از انفجار و زلزله بر تونل و ارائه پيشنهادات
شناخت آسيب پذيري شهر تهران در برابر زلزله و مديريت بحران آن
رفتار دینامیكی غیر خطی قابهای فولادی برون محوری تحت تاثیر زلزله های نزدیك گسل
بررسی درجه آسیب پذیری لرزه ای برجهای آجری تاریخی نسبت به فاصله از مركز زلزله
مطالعه رفتار دینامیكی گروه شمع مایل تحت بارهای جانبی ناشی از زلزله با استفاده از روش اجزاء محدود
بررسی تحلیلی و مقایسه ای عملكرد لرزه ای سد علویان تحت اثر بارگذاری های شبه استاتیكی و دینامیكی مشابه زلزله 1995 كوبه ژاپن
بررسی تاثیر شكل گوژپشتی دیوار ساحلی بلوك بتنی بر پایداری دیوار در شرایط لرزهای و پیشنهاد شكل مناسب با توجه به ضریب زلزله و ارتفاع دیوار
بررسی رفتار و استقامت ساختمان گنبد سبز در برابر زلزله
بررسی رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك
بررسی و تعیین ضریب زلزله روش شبه استاتیكی در تحلیل پایداری شیروانی ها
بررسی تحلیلی فشار هیدرو دینامیك وارد بر سدهای بتنی قوسی تحت نیروی زلزله
بررسی رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك
بهسازی ساختمانها و بررسی نقاط ضعف آنها در هنگام زلزله
اثرات جرم گسترده در پاسخ غیر خطی سازه های فضا کار تحت شتاب قائم زلزله
بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله
برنامه ریزی برای بازسازی شبكه ی حمل و نقل درون شهری پس از وقوع زلزله
بررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح خمشی با استفاده از شاخص خسارت پارك-انگ (مطالعه موردی زلزله های طبس و منجیل)
بررسی و مقایسه چند روش بهسازی ساختمان های بتنی در برابر زلزله
عوامل ایجاد كننده ستون كوتاه و آسیب های ناشی از آن در هنگام زلزله
اهميت ولزوم مقاوم سازي بناها در برابر زلزله
اثرات زلزله بر تاسیسات آبرسانی
اثر زلزله بر شریانهای حیاتی استان همدان با نگاه ویژه به خطوط انتقال گاز
بررسی اثر مدت زمان موثر بر روی تغییر شكلهای ناشی از زلزله در نقاط مختلف سد خاكی
بررسی رفتار لرزه ای خاك ها در زلزله های بزرگ
طراحی مناسب بناها به منظور كاهش خسارت ناشی از زلزله
تاثیر ضخامت ساختگاه در ضریب تشدید زلزله
یك مطالعه مقایسه ای بر عملكرد ضد زلزله دو نوع جداگر لرزه ای در یك پل پیوسته دو دهانه
نقد و بررسی نظام فعلی کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در واحدهای مسکونی ویشنهاد الگویی مناسب برای ان با تاکید بر کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله
مقایسه ی فصل سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800 ایران) و مبحث هشتم مجموعه مقررات ملی ساختمان ( طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)
بررسی ظرفیت غیر الاستیك خاك بر ظرفیت باربری دینامیكی فوندانسیون های متكی بر شمع در هنگام وقوع زلزله
مهاربند مقاوم در برابر كمانش ، رویكردی نوین در ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله
مدیریت ضایعات و پسماندهای ساختمانی پس از وقوع زلزله؛ راهكارها وچالش ها
بررسی رفتار دیوارهای برشی مركب با بادبند فلزی در برابر زلزله
مكان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شبكه های ترافیكی درون شهری بر اثر وقوع زلزله نمونه موردی شهر دهدشت
بررسی تاثیر گسل در پایداری تونل تحت بار زلزله
مقایسه عملكرد سیستم های میراگر اصطكاكی پال و اصطكاكی دورانی RFD در سازه ها و بررسی كاهش خسارات وارده به ساختمانها در هنگام وقوع زلزله
بررسی تاثیر میراگرهای الحاقی ویسكوز بر مدل های خطی و هیسترسیس جداسازهای لرزهای تحت اثر زلزلههای حوزه نزدیك
شبیهسازی زلزله 52 مهرماه 8811 شهر ری به روش گسل محدود تصادفی مبتنی برفركانس گوشه دینامیك
ارایه رابطه اثر نسبت میرایی برروی طیف پاسخ الاستیك زلزله های ایران
شكل پذیری تیرهای سراسری پس تنیده مقاوم سازی شده با CFRP (ویژه مناطق زلزله خیز)
تبدیل بار زلزله به بارهاى استاتیكى معادل
بررسی تاثیر میرایی و نوع ساختگاه بر پاسخ لرزهای سازههای جداسازی شده تحت اثرزلزلههای حوزه نزدیك
ارزیابی تاثیر زلزلههای میدان نزدیكبر تحلیل پاسخ سطح زمین (مطالعه موردی )
ارزیابی روش استاتیكی معادل در برآورد نیازهای لرزه ای سازه های دارای جداگر لرزه ای در معرض زلزله های حوزه نزدیك پالسگونه
تحلیل تقریبی سیستم خرپای متناوب تحت بار زلزله
طراحی تعاملی در اماكن درمانی جهت كاهش آسیبها در زلزله
ارزیابی روش پیشنهادی آیین نامه 2800 برای در نظر گرفتن جهت اثر زلزله بر ساختمانهای فولادی
تخمین خسارت بیمارستان شهدای تجریش شهر تهران به وسیله متودولوژی HAZUS دراثر زلزله
بررسی اثرمولفه قائم زلزله های نزدیك گسل برعملكرد لرزه ای سیستم های مقاوم لرزه ای فولادی با شكل پذیری زیاد
بررسی تاثیر شدت و فاصله سربار استاتیكی كناره گود میخ كوبی در هنگام وقوع زلزله
بررسی اثر اندركنش شمع-خاك روی پاسخ سازه تحت تاثیر بار دینامیكی زلزله
مقایسه تحلیل پاسخ زمین برای زلزله میدان نزدیك دردو فضای زمان و فركانس
بررسی رفتار دیوار برشی فولادی با ورق نازك تحت اثر مولفه قائم زلزله
شبیهسازی لرزهای زلزله آتی شهر تبریز ناشی از فعالیت گسل شمال تبریز با استفاده ازروش گسل محدود تصادفی
تجزیه خطر لرزه ای و برآورد سناریوهای محتمل زلزله در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
بررسی عملکرد قابهای فلزی پر شده با مصالح بنایی تحت اثر زلزله در دو جهت
مقایسه رفتار دینامیکی غیرخطی قابهای فولادی درون محور و برون محور تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل
ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی مارون در برابر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور
بررسی عملکرد آبشکنهای توده سنگی ساحل امیرآباد دریای خزر تحت اثر نیروهای امواج و زلزله
بررسی اثر زلزله بر شریان‌های حیاتی با نگاه ویژه به خطوط انتقال نفت
بررسی مدلهای رفتارتحلیلی اتصالات قابهای بتن آرمه موجود در مقابل زلزله
بررسی تاثیر جداسازهای لرزه­ای فعال برروی سازه­ها تحت اثر زلزله­های حوزه­نزدیک و حوزه­دور
پردازش نگاشت زلزله به منظور شناخت خصوصیات ساختگاه
تأثیر فاصله تونل های دوقلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجائی ها، نیروها ی وارد بر سیستم نگهداری تونل و نشست سطح زمین در اثر زلزله (مطالعه موردی، تونل متروی تبریز)
رفتار دینامیكی غیر خطی قابهای فولادی مجهز به میراگر فلزی تحت تاثیر زلزله های نزدیك گسل
دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان ها پس از زلزله جهت استفاده گروه های مهندسی امداد
بررسی رفتار فاصله بین كلید برشی و عرشه در پل های بتنی با تكیه گاه الاستومری تحت بارزلزله به روش آنالیز مودال اصلاح شده و انتگرال گام به گام
تاثیرمدل های رفتاری خاك برنتایج تحلیل سدهای خاكی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیك و حوزه دور
ارزیابی ارتعاشات لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگرهای ویسكوالاستیك درزلزله های حوزه دور و نزدیك گسل با تحلیل دینامیكی
بررسی تأثیر تفرق امواج زلزله در توده سنگ با روش تحلیل حلقوی اصلاح شده
ارزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك
تاثیر زلزله بررفتار ساختمان فلزی مجهز به مهاربند كمانش ناپذیر BRB و مهاربند هم محور CBF نزدیك ودور از گسل
معرفی سیستم نوین جذب انرژی زلزله با استفاده از هیبرید اصطكاك - تسلیم فولاد
مقایسه ضرایب همبستگی خسارت قاب بتن مسلح با شكل پذیری متوسط با مشخصه های زلزله ایران با استفاده از تبدیل هیلبرت-هانگ
تعیین همبستگیخسارت پذیری قاب بتنی با تبدیل موجكزلزلههای ایران
بررسی اثر زلزله بر سیلوهای فولادی با در نظر­ گرفتن رفتار پوسته­ای و اندر­ كنش بین مواد داخل مخزن با پوسته
ارزیابی روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندركنش مخزن وپی تحت اثر زلزله
بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله
ارزیابی عملكرد لرزه­ای قاب­های فلزی مهاربندی شده هم محور در زلزله­های حوزه نزدیك گسل با اثر جهت پذیری پیش­رونده
مطالعه­­ای بر روش تعیین شدت زلزله JMA از طریق پرسشنامه در زلزله بم سال 1382
بررسی اهمیت توجه به فاصله ركوردهای انتخابی زلزله­ها از گسل و ارتفاع سدهای خاكی همگن در آنالیز دینامیكی
تصحیح ركوردهای زلزله­های مهم ایران با روش مرسوم و تئوری موجك و مقایسه این دو روش
مقایسه روش محاسبه پیچش اتفاقی ناشی از زلزله با تاثیر همزمانی مودهای انتقالی و پیچشی توسط آیین نامه­های معتبر
ارزیابی شش مولفه‌ای ركورد زلزله‌های نزدیك گسل
اثر تغییر زلزله ورودی بر پاسخ خطی سدهای بتنی وزنی
بررسی جداگر پاندولی تحت اثر مولفه افقی و قائم زلزله
بررسی تاثیر مولفه قائم زلزله بر پاسخ لرزه ای پلهای فلزی جداسازی شده با ایزولاتور هسته سربی
ارزیابی عملكرد روش پوش آور مودال در قاب خمشی ویژه فولادی تحت زلزله دور و نزدیك
استفاده از جداگر پاندولی به عنوان جداساز لرزه ای و بررسی آن تحت اثر مولفه افقی زلزله
بررسی عملكرد سكوی ثابت دریایی دنا در برابر زلزله با بكار گیری ابزار كنترل نیمه فعالSATMD
بررسی حساسیت آنالیز دینامیكی افزاینده به تغییر در زلزله ورودی
تاثیر زاویه زلزله بر عملكرد سازه های جداسازی شده فولادی تحت اثر مولفه قائم حركت زمین
بهینه سازی و تحلیل تنش سازه كلكتورهای خورشیدی سهموی خطی نیروگاه یزد تحت بار زلزله با استفاده از نرم افزار ANSYS
تخمین زلزله قابل تحمل توسط قاب مهاربندی غیر شكل پذیر موجود بوسیله روش زمان دوام
ارائه روش آنالیز پیشنهادی " طیفی شبه استاتیكی" به منظور تحلیل شبه دینامیكی سازه ها در برابر زلزله و بررسی میزان دقت آن نسبت به روشهای موجود
مدیریت بحران برای كاهش خساراتناشی از زلزله درنواحی با خطرپذیری بالا
تحلیل شكنندگی خطوط لوله ی مدفون در برابر اثرات انتشار امواج زلزله
عیبیابی سازهها با استفاده از تحلیل حساسیت در برابر زلزلههای مصنوعی با اندازگیری شتابهای سازهای
مقایسه عملكرد میراگر اصطكاكی پال در زلزله های نزدیك گسل و دور از گسل با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی
مقایسه رفتار لرزه ای تونل های باكسی و دایره ای شكل كم عمق در خلال زلزله
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های خمشی بتن آرمه نامنظم تحت تاثیر زلزله های حوزه دور ونزدیك گسل
رفتارلرزه ای سازه جداشده نامتقارن با توزیع مختلف جداكننده ها تحت زلزله های حوزه نزدیك
نقش تحلیل احتمالاتی خطرلرزه ای درمقیاس شهری دركاهش آسیب پذیری لرزه ای و مخاطرات ناشی از زلزله درشهرها
بررسی دینامیكی خطوط ریلی با مقطع UIC-60 تحت اثر زلزله
مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاكی تحت بارگذاری زلزله
شبیه سازی زلزله پنجم دی‌ماه 1382 بم با استفاده از تابع گرین
نیروی زلزله طرح برای پلهای یكپارچه
پیش بینی زلزله با توجه به مطالعات سایزموتكتونیكی گسلها و با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی استان فارس)
بررسی ومقایسه دستورالعمل های ارزیابی سریع آسیب پذیری سازه ها در برابر زلزله : روش های آریا و ATC
اثر خصوصیات توپوگرافی و ژئوتكنیكی ساختگاه برنمودار بزرگنمایی و طیف پاسخ حاصل از زلزله
ارزیابی روشهای تقریبی ارائه شده در آیین نامه های طراحی در محاسبه پاسخ بحرانی سازه تحت تأثیر مؤلفه های افقی زلزله های نزدیك گسل
بررسی وتشابه سازی عكس العملهای شبكه آبرسانی بم در هنگام زلزله
مدلسازی احتمالی اشتعالهای پس از زلزله ناشی از تخریب شبكه توزیع گاز و برق شهری
ارزیابی عددی رفتار دینامیكی سد سنگریزه ای با رویه بتنی تحت زلزله های شدید