سرانجام ترجمه کتاب کنترل خطی نورمن نایس به بازار آمد

نام اصلی کتاب
Control system engineering

ترجمه دکتر حیدر علی طالبی - میلاد پسند - علی زارع زاده

واقعا در زمینه کنترل خطی بهترین کتاب است و شامل خودآموزهایی از نرم افزارهای MATLAB و LABVIEW می باشد.


Click here to view the original image of 833x625px.