ترجمه دانشجویی در زمینه های تخصصی گروه فنی مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، کشاورزی، هنر

توسط يكي از معتبرترين مراكز تخصصي خدمات ترجمه كه با هدف ارائه خدمات الکترونیکی ترجمه توسط عده ای از متخصصین و اساتید فن با گردآوری مجموعه ای از بهترین مترجمین داخلی و خارجی در تمام زمینه های تخصصی و غیر تخصصی بستری برای ارائه خدمات مطمئن، سریع و با کیفیت ترجمه در هر نقطه ای از این کره خاکی که تحت پوشش شبکه اینترنت باشد فراهم نموده‌ایم

توجه کنید

* منظور از يك صفحه استاندارد،‌ صفحات A4 هجده خطي با سايز 14 مي باشد.

*قيمت هاي اعلام شده جهت ترجمه دستنويس مي باشد

* هزینه خدمات تايپ 25 درصد مبلغ كل ترجمه میباشد.


*حداقل زمان لازم برای ترجمه : 1 هفته است

ترجمه دانشجویی گروه فنی مهندسی

ترجمه دانشجوییمهندسی برق
ترجمه دانشجویی مهندسی پزشکی
مهندسی مکاترونیک ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجوییمهندسی نفت
ترجمه دانشجوییمهندسی پلیمر
ترجمه دانشجویی معماری کشتی
کاتالیست ترجمه دانشجویی
فرایندها ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی بیوتکنولوژی
شیمی
نانو ترجمه دانشجویی
بیوشیمیایی ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی صنایع غذایی
معدن
مکانیک سنگ ترجمه دانشجویی
سیستم محرک خودرو
ترجمه دانشجویی مهندسی جوش
مهندسی مکانیک
حمل و نقل دریایی
دریانوردی
ترجمه دانشجوییمهندسی آب
ترجمه دانشجویی مهندسی زلزله
سازه ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجوییمهندسی عمران
ترجمه دانشجویی مهندسی صنایع مالی ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی مهندسی صنایع
جوشکاری ترجمه دانشجویی
استخراج فلزات
ترجمه دانشجویی سرامیک
مهندسی مواد مرکب ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی تجارت الکترونیک
امنیت اطلاعات
شبکه های کامپیوتری
فن آوری اطلاعات ترجمه دانشجویی
معماری کامپیوتر
هوش مصنوعی
ترجمه دانشجویی نرم افزار
ترجمه دانشجویی جلوبرندگی
ترجمه دانشجوییمکانیک پرواز ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی ائرودینامیک
ترجمه دانشجوییمهندسی هوا فضا
ترجمه دانشجویی تکنولوژی نساجی ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی مهندسی دارو سازی
ترجمه دانشجویی صنایع رنگ


ترجمه دانشجویی

ترجمه دانشجویی گروه علوم پایه
پترولوژی
زمین شناسی
ترجمه دانشجویی اقتصادی
تکنونیک
ترجمه دانشجویی آبشناسی
ترجمه دانشجویی چینه شناسی و فسیل شناسی
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
نفت
ترجمه دانشجویی زیست محیطی ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی ژئوفیزیک
هواشناسی ترجمه دانشجویی
شیمی فیزیک
ترجمه دانشجویی شیمی آلی
ترجمه دانشجوییشیمی و فن آوری اسانس ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی شیمی جدید
ترجمه دانشجویی شیمی معدنی
ترجمه دانشجوییشیمی کاربردی
ترجمه دانشجویی علوم و فن آوری نانو
فیتو شیمی
ترجمه دانشجویی آموزش شیمی
پیشرانه ها
شیمی دریا
ترجمه دانشجویی شیمی پلیمر
ترجمه دانشجویی فیزیک ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی فیزیک حالت جامد
ترجمه دانشجوییفیزیک هسته ای
فیزیک ماده چگالی
ترجمه دانشجویی مهندسی هسته ای ترجمه دانشجویی
آموزش فیزیک
مهندسی الکترونیک
بیوفیزیک
علوم جانوری
ترجمه دانشجویی سلولی مولکولی ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی بیوتکنولوژی میکروبی
آماربیمه
آمار اقتصادی و اجتماعی
ترجمه دانشجویی ریاضی محض
آموزش ریاضی
ترجمه دانشجویی علوم کامپیوتر ترجمه دانشجویی
زیست شناسی جانوران دریا
آلودگی دریا
ترجمه دانشجویی فلسفه ی علم
تاریخ علم ترجمه دانشجویی
علوم دریایی و اقیانوسی
ترجمه دانشجویی بوم شناسی دریا ترجمه دانشجویی
علوم محیط زیست
ریاضی مالی ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی ریاضی کاربردی
آمار ریاضی
علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه
بیوتکنولوژی دریا
ترجمه دانشجویی ژنتیک
ترجمه دانشجویی میکروبیولوژی
ترجمه دانشجویی علوم گیاهی
ترجمه دانشجویی ترجمه دانشجویی بیوشیمی ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی فوتو نیک
ترجمه دانشجوییعلوم و فن آوری نانو- نانو فیزیک
ترجمه دانشجویی فیزیک نجومی ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی فیزیک نظری
ترجمه دانشجوییفیزیک ذرات بنیادی
فیزیک اتمی و مولکولی ترجمه دانشجویی


ترجمه دانشجویی گروه علوم پزشکی


قارچ شناسی پزشکی
پرستاری
فیزیوتراپی
ترجمه دانشجویی ایمنی شناسی
ترجمه دانشجویی آموزش بهداشت
ترجمه دانشجویی میکروبشناسی
ترجمه دانشجویی خون شناسی
فیزیک پزشکی
ویروس شناسی پزشکی
ترجمه دانشجوییبهداشت محیط
بیوشیمی بالینی
سم شناسی
پزشکی
ترجمه دانشجویی فیزیولوژی دامپزشکی
ترجمه دانشجویی باکتری شناسی دامپزشکی
ترجمه دانشجویی بافت شناسی دامپزشکی ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی ایمنی شناسی دامپزشکی
ترجمه دانشجویی قارچ شناسی دامپزشکی ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی انگل شناسی دامپزشکی
ترجمه دانشجویی مهندسی ایمنی صنعتی ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجویی بیوتکنولوژی
ژنتیک پزشکی


ترجمه دانشجویی گروه علوم انسانی


ترجمه ادبیات تطبیقی
زبان و ادبیات فارسی
ادبیات مقاومت ترجمه دانشجویی
جغرافیای طبیعی
ترجمه دانشجوییجغرافیا و برنامه ریزی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری ترجمه دانشجویی
جغرافیای سیاسی
ترجمه دانشجوییجغرافیای نظامی ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجوییجغرافیا برنامه ریزی توریسم
طبیعت گرایی
ترجمه دانشجویی سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی
ترجمه دانشجوییزبان و ادبیات عرب ترجمه دانشجویی
مترجمی زبان عربی
ترجمه دانشجوییعلوم اقتصادی
ترجمه دانشجوییاقتصاد اسلامی
بانکداری اسلامی ترجمه دانشجویی
توسعه اقتصادی
ترجمه دانشجوییبرنامه ریزی سیستم های اقتصادی
اقتصاد انرژی ترجمه دانشجویی
تربیت بدنی و علوم ورزش
فیزیولوژی ورزش
بیومکانیک ورزش
رفتار حرکتی
حرکت اصلاحی آسیب شناسی
ترجمه دانشجوییمدیریت ورزشی
ترجمه دانشجوییتاریخ ایران باستان
تاریخ ایران اسلامی
ترجمه دانشجوییمطالعات خلیج فارس
ترجمه دانشجوییتاریخ اسلام
تاریخ تشیع ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجوییعلوم اجتماعی
مردم شناسی
ترجمه دانشجوییمدد کاری اجتماعی
پژوهش علوم اجتماعی ترجمه دانشجویی
مدیریت بازرگانی
ترجمه دانشجوییمدیریت دولتی
مدیریت عمران
جمعیت شناسی
ترجمه دانشجوییجامعه شناسی ترجمه دانشجویی
توسعه روستایی
برنامه ریزی رفاه اجتماعی
ترجمه دانشجوییمطالعات فرهنگی ترجمه دانشجویی
فرهنگ و زبان ها استانی
زبان شناسی همگانی
آموزش زبان فارسی
الهیات و معارف اسلامی
ترجمه دانشجوییفلسفه منطق
علوم تربیتی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ترجمه دانشجویی
مدیریت آموزشی
ترجمه دانشجوییروانشناسی
کتابداری و اطلاعرسانی
آموزش زبان فرانسه ترجمه دانشجویی
ترجمه دانشجوییزبان و ادبیات فرانسه
مترجمی زبان فرانسه
آموزش زبان انگلیسی ترجمه دانشجویی
مترجمی زبان انگلیسی
آموزش زبان روسی ترجمه دانشجویی
زبان وادبیات روس
ترجمه دانشجوییعلوم تربیتی
مترجمی زبان آلمانی
ترجمه دانشجوییمدیریت صنعتی
مدیریت فناوری اطلاعات
ترجمه دانشجوییمدیریت تکنولوژی
مدیریت مالی
مدیریت کارآفرینی
ترجمه دانشجوییمدیریت منابع انسانی
ترجمه دانشجوییآموزش محیط زیست
آموزش زبان آلمانی
مدیریت جهان گردی ترجمه دانشجویی
حقوق خصوصی
حقوق بین الملل
ترجمه دانشجوییحقوق جزا و جرم شناسی
حقوق عمومی ترجمه دانشجویی
حقوق نفت و گاز
حقوق بشر
حقوق مالکیت فکری ترجمه دانشجویی
حقوق محیط زیست
ترجمه دانشجوییحقوق اقتصادی
حقوق تجارت بین الملل
حقوق خانواده
ترجمه دانشجوییحقوق ارتباطات
حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
ترجمه دانشجوییحقوق شرکت های تجاری
ایران شناسی
علوم سیاسی
ترجمه دانشجوییروابط بین الملل
باستان شناسی ترجمه دانشجویی
روانشناسی عمومی
علوم شناختی
روانشناسی
ترجمه دانشجویی روانشناسی بالینی
روانشناسی خانواده درمانی ترجمه دانشجویی

در صورت تمایل به انجام کار ترجمه و یا محاسبه هزینه دقیق ، متن مورد نظر را با عنوان « محاسبه هزینه ترجمه » به آدرس ایمیل : pcmarkett@gmail.com ارسال کنید. شماره همراه 09143099483 برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه است.