داوطلبان بايد بر اساس گرايش انتخابي خود به دروس ذكر شده بر اساس هر گرايش كه در ذيل آمده است پاسخ دهند.

گرايش حقوق خصوصي و حقوق اقتصادي:

1- متون حقوقي

2- متون فقه

3- حقوق مدني

4- حقوق تجارت

5- آئين دادرسي مدنيگرايش حقوق محيط زيست:

1- متون حقوقي

2- حقوق جزاي اختصاصي

3- حقوق بين‌الملل عمومي

4- حقوق اداريگرايش حقوق مالكيت فكري:

1- متون حقوقي

2- متون فقه

3- حقوق مدني

4- حقوق تجارتگرايش حقوق تجارت بين‌الملل:

1- متون حقوقي

2- حقوق مدني

3- حقوق تجارت

4- حقوق بين‌الملل خصوصي

5- حقوق بين‌الملل عموميگرايش حقوق جزا و جرم‌شناسي:

1- متون حقوقي

2- متون فقه

3- حقوق جزاي عمومي

4- حقوق جزاي اختصاصي

5- آئين دادرسي كيفريگرايش حقوق بين‌الملل:

1- متون حقوقي

2- حقوق بين‌الملل خصوصي

3- حقوق تعهدات

4- حقوق بين‌الملل عمومي

5- حقوق اساسي


گرايش حقوق عمومي:

1- متون حقوقي

2- متون فقه

3- حقوق بين‌الملل عمومي

4- حقوق اساسي

5- حقوق اداري


گرايش حقوق بشر:

1- متون حقوقي

2- حقوق تعهدات

3- حقوق بين‌الملل عمومي

4- حقوق اساسي

5- سازمان‌هاي بين‌المللي

6- حقوق جزا (بشر)