* آئين دادرسي مدني - تيرماه ۱۳۸۳

مدت دو ساعت – استفاده از كتاب قانون ممنوع است
سئوال اول - سعيد آپارتماني را از يك شركت ساختماني با سند مالكيت خريداري نموده و پدر ومادر خود را درآن آپارتمان اسكان داده و خود عازم خارج از كشور ميگردد۰ بعد از گذشت حدود يكسال يك روز مامور اجرا باتفاق مامور انتظامي و يك نفر كه خود را مالك آپارتمان معرفي مينمايد به محل مراجعه و آپارتمان را تخليه مينمايد۰ سعيد با اطلاع از ما وقع به تهران آمده وبا تعقيب قضيه متوجه ميشود كه شخصي باستناد يك مبايعه نامه بتاريخ مقدم ازمعامله وي با شركت فروشنده با طرح دعوي بطرفيت سعيد و شركت فروشنده با تقلب در ابلاغ اخطارها و ابلاغ واقعي متقلبانه با تحصيل حكم حضور و قطعي حكم تخليه را اجرا نموده است۰ سعيد به شما كه وكيل دادگستري ميباشيد مراجعه و تفويض وكالت مينمايد و شما اقدام به درخواست اعاده دادرسي مينمائيد۰ سئوالات بشرح زير است :
الف – شما درخواست اعاده دادرسي را در كدام دادگاه مطرح ميكنيد ؟ دادگاه بدوي صادر كننده حكم يا دادگاه تجديد نظر تاييد كننده حكم ؟
ب - با توجه باينكه مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز وبراي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه است در مسئاله مفروض ابتداي مهلت از چه تاريخي شروع ميگردد ؟
ج - با فرض اينكه بنظر شما دادگاه تجديد نظر صالح به رسيدگي باشد با توجه به اينكه طبق مفاد آئين دادرسي مدني دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي ماهيتي ميكند ترتيب رسيدگي به چه صورتي خواهد بود ؟ آيا ابتدا به موضوع جعل سند و احراز آن رسيدگي و سپس بعد از قبول اعاده دادرسي را ادامه ميدهد و حكم مقتضي را صادر مينمايد ؟
د - حكم صادره در رابطه با اعاده دادرسي اعم از اينكه دادگاه بدوي صالح باشد يا تجديد نظر مفاد حكم دادگاه متضمن چه دستور و نتايجي خواهد بود ؟ پاسخ خود را در چند سطر محدود و مختصر باستناد قانون مرقوم فرمائيد ۰ ( بارم سئوال ۸ )
سئوال دوم - شخصي در دادگاه بدوي و تجديد نظر محكوم به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال گرديده محكوم عليه به شما مراجعه و تفويض وكالت نموده و شما با توجه به اصلاح قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب با قبول وكالت به هيات تشخيص شكايت مينمايد۰ ( البته با فرض اينكه شما صلاحيت شكايت به هيات تشخيص را دارا ميباشيد )
سئوالات اينستكه :
الف - در چه مهلتي بايد اقدام به طرح شكايت نمائيد ؟ آيا قانونگذار مهلتي پيش بيني نموده است يا هر زماني ميتوانيد مبادرت به شكايت نمائيد ؟
ب - آيا هيات تشخيص ميتواند اجراي حكم حقوقي ( مدني ) را تا رسيدگي قطعي متوقف نماييد ؟ نفيا " يا اثباتا " پاسخ خود را با استناد به قانون مرقوم فرمائيد۰
ج - هيات تشخيص پس از رسيدگي حكم به رد شكايت شما ميدهد آيا اين حكم قطعي است يا مجددا قابل طرح ميباشد۰ در صورتي كه قابل شكايت مجدد باشد مرجع شكايت و رسيدگي بعدي و جهت قبول شكايت را شرح دهيد۰ بارم سئوال ۶
سئوال سوم - در دعوايي كه از طرف دادگاه با توجه به قرارداد طرفين داوري به يك نفر داور ارجاع گرديده و داور در مدت تعين شده از طرف دادگاه راي خود را صادر و ثبت دفتر دادگاه نموده است چنانچه داور پس از ثبت راي خود را دفتر دادگاه متوجه اشتباهي در راي خود گردد آيا ميتوانيد راي خود را اصلاح نمايد ؟ پاسخ خود را نفيا يا اثباتا با استناد قانوني موقوم فرمائيد۰ بارم سئوال ۳
سئوال چهارم - شخصي در دعوي مطالبه دين قطعا محكوم به پرداخت شده و اجرائيه نيز صادر گرديده محكوم له تقاضاي بازداشت اموال محكوم عليه را نموده است و اجرا با معرفي محكوم له يك آپارتمان شصت متري و يك خودرو پيكان محكوم عليه را بازداشت مينمايد بر اثر اعتراض محكوم عليه دادگاه اموال بازداشتي را جز مستثنيات دين تشخيص و حكم به رفع بازداشت ميدهد , پس از صدور اين حكم محكوم عليه فوت نموده و محكوم له مجددا توقيف همان اموال را خواستار ميشود۰ وراث عليه متوفي با استناد به راي دادگاه مدعي مستثني بودن آ ن اموال در بازداشت مجدد شده اند آيا اجرا با توجه به اعتراض وراث باستناد حكم صادره دائر بر مستثني بودن اموال بازداشتي بايد از توقيف همان اموال امتناع نمايد يا ميتواند همان اموال را كه قبلا جز مستثنيات دين بوده بازداشت نمايد ؟ پاسخ را مستندا به قانون مرقوم فرمائيد۰ بارم سئوال ۳
* حقوق مدني - تيرماه ۱۳۸۳

مدت ۲ ساعت
سئوال اول – در پرونده كيفري بين طرفين به شرح سندي عادي توافق ميشود كه متهم با حضور در دفترخانه رسما به شاكي وكالت بلاعزل تفويض نمايد تا شاكي با بهره از وكالت مزبور ملك متهم را براي وصول ضرر و زيان ناشي از جرم بفروشد۰ شاكي نيز متعهد ميشود به محض تنظيم وكالتنامه رضايت و انصراف خود را از تعقيب كيفري متهم به دادگاه اعلام كند ولي تعهد شاكي درمتن وكالتنامه رسمي ذكر نميشود شاكي از اعلام رضايت به دادگاه ميفري امتناع مينمايد و در نتيجه به مجازات و پرداخت ضرر و زيان در حق شاكي محكوم ميگردد در حالي كه شاكي نيز تاكنون از اختيار خود مندرج دروكالتنامه استفاده نكرده است متهم با توضيح مراتب فوق دادخواستي به دادگاه حقوقي تقديم ابطال و فسخ وكالتنامه را درخواست ميكند۰ دادگاه ابتدا به خواهان ابلاغ ميكند تا تصريح نمايد۰ ابطال وكالتنامه را تقاضا دارد يا فسخ آنرا تا بر مبناي درخواست او دعوي رسيدگي شود۰ توضيح دهيد تكليف دادگاه به خواهان صحيح بوده يا خير و استدلال شما چيست ؟ خواهان در مقام توضيح خواسته خود اعلام بطلان وكالتنامه را تقاضا ميكند بنظر شما دادگاه با فرض اينكه خواسته اعلام بطلان وكالتنامه است چه رائي بايد صادر كند و با چه استدلالي ؟ بارم ۱۰
سئوال دوم -
درمبايعه نامه اي مقرر شده هرگاه خريدار چكهاي مربوط به ثمن معامله را در سررسيد معين نپردازد معامله فسخ است از پنج فقره چكهاي مزبور سه فقره در سررسيد توسط فروشنده وصول شده است چك چهارم توسط بانك محال عليه بلامحل اعلام و پس از آن چك پنجم نيز فاقد موجودي بوده و fبرگشت شده است فروشنده به منظور وصول دو فقره چك اخير از طريق اجراي اداره ثبت اقدام نموده ولي اموالي از خريدار جهت فروش و وصول و ايصال وچه چكها بدست نميايد۰ فروشنده ضمن اعلام آمادگي براي استرداد وچه سه فقره چكهاي وصولي بشرح دادخواست تقديمي اعلام انفساخ مبايعه نامه را از دادگاه حقوقي تقاضا ميكند نظر مستدل خود را در مورد قبول يا رد دعوي فوق بيان نمائيد۰ بارم ۵
سئوال سوم –
مردي ملكي را كه طبق مبايعه نامه عادي خريداري كرده با اين عبارت در ظهر مبايعه نامه به همسر خود انتقال ميدهد " كليه حقوق خود نسبت به مورد معامله را واگذار كردم به همسر خود خانم۰۰ " مشاراليها نيز حقوق خود را باهمان عبارت به پدر خويش منتقل مينمايد ملك مزبور آپارتماني است كه هنوز از طرف فروشنده به خريدار تحويل نشده است ۰ با اوصاف فوق زوج به شما مراجعه و از شما درخواست ميكند با طرح دعوائي مناسب ملك را به او بازگردانيد نظر شما چيست اگر زوج را محق بدانيد دادخواستي حداكثر در ۱۵ سطر براي زوج تنظيم نمائيد و اگر زوج را محق تشخيص نميدهيد توضيح مستدل خود را بيان نمائيد بارم ۵

طراح – دكتر غلامرضا طيرانيان۰ فقط استفاده ازمتن قوانين ( بدون هرگونه توضيح و زيرنويس ) مجاز است۰
* حقوق تجارت - تيرماه ۱۳۸۳


اختبار كتبي حقوق تجارت تيرماه ۱۳۸۳
سئوال يكم :
بازرگاني به شما مراجعه ميكند و اظهار ميدارد كه دادگاه بدوي در يك دعوي به ضرر او راي داده است و اكنون ميخواهد تجديد نظر خواهي كند با توجه به اينكه تمبر دادخواست در مرحله تجديد نظر خواهي زياد است و او قادر به پرداخت اين هزينه نيست درخواست تقديم دادخواست اعسار براي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي را دارد۰
۱ - آيا دادخواست اعسار مي دهيد ؟
۲ - اثباتا يا نفيا بطور مستدل نظرات خود را بيان نمائيد۰ ۲ نمره
سئوال دوم -
يك شركت سهامي عام در يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري اعلام ميكند سهامداراني كه داراي سهام بي نام هستند ظرف سه ماه به شركت مراجعه و سهام بي نام خود را تبديل به سهام با نام كنند در غير اينصورت سهام آنها باطل ميگردد۰
يكي از سهامداران چهار ماه بعد از انتشار آگهي به شركت مراجعه ميكند و متوجه ميشود كه شركت سهام وي را باطل اعلام كرده و برابر آن سهام با نام صادر و به يكي از سهامداران شركت فروخته اند از لحاظ حقوقي استدلال كنيد :
۱ - آيا عمل شركت قانوني است يا نه ؟
۲ - به عنوان وكيل سهامدار مارالذكر براي وي چه مي توانيد بكنيد ؟ مثبت يا منفي آنرا استدلال كنيد و راه حل قانوني و قضائي آنرا بنويسيد۰ ۵ نمره
سئوال سوم -
يك شركت ساختماني ( سهامي خاص ) به نام الف ساخت هزار دستگاه آپارتمان به مردم را پيش فروش كرده و با خريداران قرارداد منعقد ميكند براي تامين درها و پنجره هاي آپارتمان هاي مزبور شركت با مسئوليت محدود به نام ب تاسيس ميشود۰ مديرعامل شركت الف به عنوان يكي از اعضاي هيات مديره شركت ب مشغول به كار ميشود۰
آيا عمل مديرعامل شركت الف قانوني است ؟ مثبت يا منفي آنرا به طور كامل با توجه به قانون تجارت به ويژه قانون شركتهاي سهامي استدلال كنيد۰ ۵ نمره
سئوال چهارم :
شركت سهامي خاصx به حكم دادگاه ورشكسته ميشود در بين طلبكاران و مدعيان حق آن شركت كه به اداره تصفيه امور ورشكستگي مراجعه ميكنند شخصي وجود دارد بنام A كه با ارائه يك فقره چك به مبلغ پنجاه ميليون تومان تقاضا دارد در عداد طلبكاران قرار داده شود۰ چك مزبور را الف و ب دو نفر از اعضاي هيات مديره شركت كه امضاي آنان به بانك محال عليه معرفي شده صادر كرده اند۰A علاوه بر مراجعه به اداره تصفيه دعوائي نيز به طرفيت دو مدير امضا كننده در محكمه حقوق طرح نموده و با اين ادعا كه مسئوليت مديران مزبور نيز تضامني است صدور حكم بر محكوميت آنان را به پرداخت وجه چك بنحو تضامن تقاضا نموده است مديران در پاسخ اين ادعا دفاع كرده اند كه چك موضوع دعوي بابت قسمتي از ثمن معامله اي در وجه دارنده آن صادر شده و مشخصات چك در مبايعه نامه ذكر گرديده و تاريخ مبايعه نامه به ماه قبل از تاريخ چك ميباشد و قرار بوده كه اقدام به صدور سفته به نفع طرف معامله بشود ليكن به علت قابل ملاحظه بودن قيمت تمبر مالياتي مربوط به سفته پنجاه ميليون توماني چك صادر شده است و نتيجه گرفته اند كه چك به حساب شركت صادر شده و آنان نبايد مسئول پرداخت آن باشند اداره تصفيه تقاضاي A را در خصوص قرار گرفتن وي در شمار غرما رد كرده با اين استدلال كه مطابق اساسنامه شركت مديران حق انجام معامله اي كه برا ي آن چك صادر شده نداشته اند وشركت مسئوليتي در مورد پرداخت آن ندارد۰
با عنايت به مقررات موضوعه و اصول و قواعد مسلم حقوق تجارت مستدلا بطور مشروح پاسخ دهيد تصميم اداره تصفيه در مورد مردود دانستن ادعاي A درست است يا نه ؟ دادگاه مورد مراجعه A در باب دعاوي بايد چگونه مبادرت به صدور راي نمايد۰ ۸ نمره
موفق باشيد۰
* حقوق ثبت و امور حسبي تيرماه ۱۳۸۳


سئوالات آزمون حقوق ثبت و امور حسبي تيرماه ۱۳۸۳
قوانين مورد نياز :
ثبت – امور حسبي – مدني - آئين دادرسي مدني – مجازات اسلامي و قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲
مدت آزمون ۲ ساعت است ذكر عين مواد قانوني ضرورت ندارد فقط به دو سئوال پاسخ داده شود۰
سئوال اول -
در مناطقي از كشور كه در اجراي مقررا ت ثبت عمومي املاك ميبايد به ثبت برسد توضيح دهيد كه آيا دعوي خلع يد و نيز رفع تصرف عدواني ( اعم از حقيقي و كيفري ) ازمالكين كه املاك آنها مجهول المالك شناخته شده قابليت استماع دارد يا خير ؟
سئوال دوم -
اثر تاريخ را در اسناد رسمي و عادي توضيح داده و مشخص نمايد سندي كه فاقد تاريخ بوده و يا تاريخ آن مخدوش است از لحاظ احراز اهليت و نيز اعتبار سند چه وضعي دارد۰
سئوال سوم -
درامور ثبتي در كدام مورد ارائه گواهي انحصار وراثت ضرورت دارد و اساسا مقررات موضوعه امكان تحصيل گواهي انحصار وراثت را به غير وراث ميدهد ؟
سئوال چهارم –
حدود اختيارات قانوني قيم را با ولي قهري در امور مالي و غيرمالي مقايسه كرده و ضرورت نظارت دادستان را در هر مورد مشخص نمايد۰