( مشاهده پاسخ شماره 1 تا 4 / از مجموع 4 پاسخ )

موضوع: شیر زنان ایرانی در گذر تاریخ

 1. #1

  پیش فرض شیر زنان ایرانی در گذر تاریخ

  شیر زنان ایرانی در گذر تاریخ:
  یوتاب:سردار زن ایرانی کهخواهر آریوبرزنسردار نامدارارتش شاهنشاهی داریوشسومبوده است . وی درنبرد با اسکندر گجستک همراه آریوبرزن فرماندهی بخشیاز ارتش را بر عهده داشته است او در کوههای بختیاری راه را بر اسکندر بست . ولی یکایرانی راه را به اسکندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آورد . از اوبه عنوان شاه آتروپاتان ( آذربایجان ) در سالهای ٢٠ قبل از میلاد تا ٢٠ پس از میلاد
  نیز یادشده است . با اینهمه هم آریوبرزن و هم یوتاب در راه وطن کشته شدند و نامی
  جاوید از خود برجای گذاشتند.

  آرتمیز: نخسیتن و تنها زن دریاسالار جهانتا به امروز . او به سال ۴٨٠ پیشاز میلاد به مقامدریاسالاری ارتش شاهنشاهی خشیارشارسید و در
  نبرد ایران و یونان ارتش شاهنشاهی ایران را از مرزهای دریایی هدایت می کرد . تاریخنویسان یونان او را در زیبایی - برجستگی و متانت سرآمد همه زنان آن روزگار نامیدهاند.آرتمیس نیز درست میباشد.
  آتوسا: ملکه بیش از ٢٨ کشورآسیایی در زمان امپراتوری داریوش بزرگ ... هرودوت پدر تاریخ از وی به نام شهبانویداریوش بزرگ یاد کرده است و آتوسا را چندین بار در لشگرکشی ها داریوش یاور فکری وروحی داریوش بزرگ دانسته است . چند نبرد و لشگر کشی مهم تاریخی ایران به گفتههرودوت به فرمان ملکه آتوسا صورت گرفته است.
  آرتادخت: وزیر خزانه داری و امورمالی دولت ایران در زمانشاهنشاهی اردوان چهارم اشکانی. به گفتهکتاب اشکانیان اثر دیاکونوف روسی خاور شناس بزرگ او مالیات ها را سامان بخشید و دراداره امور مالی خطایی مرتکب نشد و اقتصاد امپراتوری پارتیان را رونق بخشید.
  آزرمی دخت: شاهنشاه زن ایرانی درسال ۶٣١ میلادی . اودختر خسرو پرویزبود که پس از" گشتاسب بنده" بر چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد. آذرمیدخت سی و دومین پادشاه ساسانیبود. واژه این نام به چم ( معنی) پیر نشدنی و همیشه جوان است.
  آذرآناهید: ملکه ملکه هایامپراتوری ایران در زمانشاهنشاهی شاپور یکم بنیانگذار سلسلهساسانی... نام این ملکه بزرگ و اقدامات دولتی او در قلمرو ایران در کتیبههای کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستایش کرده است . ( ٢۵٢ساسانیان)
  پرین: بانوی دانشمند ایرانی . اودختر کیقباد بود که در سال ٩٢۴ یزدگردی هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبانپهلوی برای آیندگان از گوشه و کنار ممالک آریایی گردآوری نمود و یکبار کامل آنرانوشت و نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت گردیده است . از او چند کتاب دیگرگزارش شده است که به احتمال زیاد در آتش سوزی های سپاه اسلام از میان رفته است.

  زربانو: سردار جنگجوی ایرانی . دختر رستم و خواهر بانوگشسب . او در سوار کاری زبده بوده است که در نبردها دلاوری ها بسیاری از خود نشانداده است . تاریخ نام او را جنگجویی که آزاد کننده زال - آذربرزین و تخوار از زندانبوده است ثبت کرده.

  فرخ رو: نام او به عنواننخستین بانوی وزیردر تاریخ ایران ثبت شده است وی از طبقه عامکشوری به مقاموزیری امپراتوری ایران رسید.
  کاساندان: پس از شاهنشاه ایراناو نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است . کاساندان تحت نام ملکه٢٨ کشور آسیاییدر کنارهمسرش کورشبزرگ حکمرانی میکرده است . مورخین یونانی) گزنفون ) از ویبا نیکی و بزرگ منشی یاد کرده است.

  گردآفرید: یکی دیگر از پهلونانسرزمین ایران ... تاریخ از او به عنوان دختر گژدهم یاد میکند که با لباسیمردانه با سهراب زور آزمایی کرد. فردوسی بزرگ از او به نام زنی جنگجو ودلیر از سرزمین پاکان یادمیکند.
  آریاتس: یکی از سردارانمبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد . مورخین یونانی در چند جا نامیکوتاهاز وی به میان آورده اند.
  گردیه: بانوی جنگجوی ایرانی . اوخواهر بهرام چوبینهبود . فردوسی بزرگ از او به عنوانهسمرخسروپرویزیاد کرده که در چند نبردها در کنار شاهنشاه قرارداشته است و دلاوری بسیاری از خود نشان دادهاست . ( ساسانی ٣۴٨ + شاهنامه فردوسی 274)
  هلاله: پادشاه زن ایرانیکه به گفته کتاب دینی وتاریخی بندهش ( ٣٩١ یشتها 1+274 یشتها 2)کیانیان بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست . از
  او به عنوانهفتمین پادشاه کیانییاد شده است که نامش را"همایچهر آزاد" ( همای وهمون) نیز گفته اند ... او مادر داراببود و پس از "وهومن سپندداتان" بر تخت شاهنشاهیایران نشست . وی با زیبایی تمام سیسال پادشاه ایران بود و هیچ گزارشی مبنی بر بدکردار بودن وی و ثبت قوانین اشتباه وظالمانه از وی به ثبت نرسیده است.
  پوراندخت:شاهنشاه ایران در زمانساسانی . وی زنی بود که بر بیش از ١٠ کشور آسیایی پادشاهی میکرد .او پس از اردشیرشیرویه به عنوانبیست و پنجمین پادشاه ساسانیبر اریکه شاهنشاهیایران نشست و فرامانروایی نمود.
  شیرین: شاهزادهارمنی . ارمنستان یکی از شهرهای کوچک ایران بود و شاه ارمنستان زیرا نظر شاهنشاهایران . خسرو پرویز و شیرن حماسه ای از خود ساختند که همیشه در تاریخ ماندگار ماند. شیرین از خسرو ۴ فرزند به نامهای نستور - شهریار - فرود و مردانشه بدنیا آورد کههر چهار فرزند وی در زندان کشته شدند. پس او سر بر بالین ( جسد بی جان ) خسرونهاند و با خوردن زهری عشق اش به خسرو را جاودانه ساخت و هردو جان باختند.

  بانو گشنسب: دختر دیگر رستم خواهر زربانوی دلیر . نامبانو گشسب جنگجو در برزونامه و بهمن نامه بسیار آمده است . یکی از مشهورترین حکایتهای او نبرد سه گانه فرامرز رستم و بانوگشسب است . او منظومه ای نیز به نام خوددارد که هم اکنون نسخه ای از آن در کتابخانه ملی پاریس و در کتابخانه ملیبریتانیاموجود است.
  ماندان:ماندان یا ماندانا دختر آژی دهاکآخرین پادشاه ماد که همسر کمبوجیه پدر کوروش شد و از این وصلت کوروش متولد گردید. او در تربیت و نیز انتقال قدرت به کوروش سهم بسیار موثری داشت.

  رکسان یارکسانا: رکسان یا رکسانا یا روشنک دختر داریوش سوماستکه بنا به مقتضیات سیاسی و برای انجام حسن رابطه بین یونان و ایران،
  همسریاسکندر را پذیرفت.
  دغدویه: یا دوغدو مادر زرتشت است که اصلا ازشهر ری بوده است. وی در آنجا با کوی ها و کرپن ها که مردم را گمراه می کردند و از
  آنها مرتب فدیه و قربانی می خواستند و دین را وسیله ای برای رسیدن به امیال وخواستهای ناروای خود کرده بودند به مبارزه پرداخت.
  سیندخت: همسرخردمند مهرآب کابلی و مادر رودابه و مادربزرگ رستم که در همسری زال و رودابه و جلبموافقت مهرآب پدر رودابه به این وصلت نقش مهمی داشت و نیز در موقع تولد رستم ازمادر، سیندخت یار و مددکار دخترش رودابه بود. کوتاه سخن اینکه سیندخت یکی از
  خردمندترین چهره های شاهنامه است
  .

  رودابه: دختر مهرآبکابلی و همسر زال ومادر رستکه به روایت شاهنامه دلباختگی زالبه او یکی از زیباترین صحنه های شاهنامه است.
  تهمینه: دختر زیباروی پادشاه سمنگان که شبی همسررستم بود. ثمره آن تولد سهراب است که داستان زندگی و مرگ دردناکش به دست پدر درشاهنامه فردوسی به تفصیل آمده است.تهمینه برای آنکه تمام وقت خود را صرف پرورشسهراب کند، با وجود جوانی و زیبایی ازدواج نکرد.
  کتایون:دخترقیصر روم همسر گشتاسب شاه و مادر اسفندیار و یکی از اولین کسانی که کیش زرتشت راپذیرفت. موقعی که اسفندیار به دستور گشتاسب می خواست به جنگ رستم برود کتایون بهسختی با رفتن او مخالف بود و او بخردانه پند داد ولی اسفندیار نپذیرفت و در جنگ با
  رستم کور و سپس کشته شد و کتایون با غم و دردی جانکاه به سوگ فرزند نشست.
  هما: دختر اسفندیار و خواهر بهمن و ملکه نامداری از سلسله کیانیان
  (نگان) نگان زن:که در لغت به معنی کامروا و پیروزمند است. وی از سردارانساسانی بود که با تازیان دلاورانه جنگید. دلاوریهای شکوهمندانه او در جنگهای چریکیبا سپاه تازیان زبان زد ایرانیان بود و تازیان بهنگام حمله های او از مقابلش پابفرار میگزاردند.

  آپارنیک: همسر رستم فرخزاد که همچون یک شیر زن، به همراه او تا آخرین قطرهُ خونبا تازیان متجاوز دلیرانه جنگید
  سورا: در لغت به معنی گلگون رخ٬ که دختر اردوان پنجم بود و سمت سپهبدی داشت ودست راست پدر بود و در جنگها دلاورانه همراه پدر می جنگید.
  آدمی پرنده نيست‌
  تا به هر کران که پرکشد، برای او وطن شود
  سرنوشت برگ دارد آدمی‌
  برگ‌، وقتی از بلندِ شاخه‌اش جدا شود
  پايمال عابران کوچه‌ها شود...

 2. #2
  مدیر انجمن
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  رشته
  مهندسی شیمی
  سن
  33
  نوشته ها
  580

  پیش فرض پاسخ : شیر زنان ایرانی در گذر تاریخ


  شیر زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان :

  خانم فروتن

  دست هر چی مسئول مرده از پشت بسته .(قضاش بخاره تو سرشون)
  دلم را در غمت کردم ز هر ویرانه ویرانتر
  چو دیدم دوست میدارد دلت دل های ویران را


 3. #3

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  رشته
  مهندسی شیمی
  سن
  34
  نوشته ها
  398

  پیش فرض پاسخ : شیر زنان ایرانی در گذر تاریخ

  با تشکر از این پست ولی بهتر است بدانید نام اصلی ارتیمیز به طور صحیح آرتیمیس Artimis نخستین زن دریانورد ایرانی می باشد
  تصویر همین شخصیت
  خدایا !!!
  تو خود خوب میدانی که اگر ایرانیان با این تنوع آب و هوایی ,با این منابع طبیعی زمینی و زیر زمینی ,با این کوه و خاک و دریا و با این وسعت سرزمینی ,با این موقعیت جغرافیایی خوب و با این جمعیت که سیل خروشان جوانانش لرزه بر تن دشمنان ایران می اندازد و با این هوش و استعداد و تحصیلات و تخصص و با این خواست و تمایل ذاتی پیشرفت و دانش آموزی و با این غرور و دلسوزی و از همه مهمتر با این تمدن و تاریخ که گواه و سندی است براینکه ایرانی هر کار ناممکنی را ممکن کرده است, متحد شوند ,اگر یکدل شوند و باغبانی دل سوز بر آنان از میان خودشان برگزینند,بهترین و پیشرفته ترین و آبادترین سرزمین تو را خواهند ساخت و شک ندارم که خود نیز رشک بر این سرزمین خواهی برد و ایران را بهشت نیکو کارانت در روز جزا قرار خواهی داد.
  زندگی صحنه یکتایی هنرمندی ماست، هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته بجاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

 4. #4

  تاریخ عضویت
  Apr 2010
  رشته
  مهندسی شیمی
  سن
  33
  نوشته ها
  504

  پیش فرض

  این پست برای من خیلی جالب بود من که خوشم آمد.
  این هم یک داستان کوتاه از شیر زنان ایران :


  شیر زنان ایران


  سه هزار نفر از خونریزان مغول در شهر زنگان ( نام زنگان پس از نام شهین به شهر زنجان گفته می شد ) باقی ماندند جنگ در باختر ایران باعث شد دو هزار و هفتصد نفر دیگر از سربازان خونریز مغول هم از شهر خارج شوند و بسوی مرزهای دور روان شوند در طی یک هفته 67 مرد میهن پرست زنگان کشته شدند رعب و وحشت بر شهر حاکم بود سربازان مغول 200 پسر زنگانی را بزور به خدمت خویش درآورده و به آنها آموزشهای پاسبانی و غیره می دادند .
  اما هر روز از تعداد مغول ها کاسته می شد در طی کمتر از 30 روز فقط 120 مرد مغول در درون شهر باقی مانده بود و کسی از بقیه آنها خبر نداشت .
  دیگر مردان مهاجم پی برده بودند که هر روز عده ایی از آنها ناپدید می گردد . بدین منظور تصمیم گرفتند از شهر خارج شوند . و در بیرون شهر اردو بزنند .
  با خارج شدن آنها از شهر هیاهویی در شهر برپا شد و همه از ناپدید شدن مهاجمین صحبت می کردند میدان شهر مملو از جمعیت بود پیر مردی که همه به او احترام می گذاشتند از پله ها بالا رفت و گفت : مردان زنگان باید از دختران این شهر درس بگیرند آنگاه رو به مردان کرد و گفت کدام یک از شما مغول خونریزی را کشته است ؟ چهار مرد پیش آمدند ، هر یک مدعی شدند مغولی را از پا درآورده است .
  پیر مرد خنده ایی کرد و به گوشه میدان اشاره کرد سه دختر زیبا و قد بلند ایستاده بودند . گفت وجب به وجب کف خانه این دختران از کشته های دشمنان ایران پر است آنگاه مردان ما در سوراخ ها پنهان شده اند .
  با شنیدن این حرف مردان دست بکار شدند و در همان شب بقیه متجاوزین را نابود ساختند . به یاد کلام جاودانه ارد بزرگ می افتم که : شیر زنان میهن پرست ایران ، بزرگترین نگهبانان کشورند .
  کاش نام آن سه زن را می دانستم بگذار به هر سه آنها بگویم ایران ! که نام همه زن های ایران است .

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. ایرانی ها باهوش ترن!
  توسط miss eng در انجمن طنــــز
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 02-22-2010, 10:26 PM
 2. تاریخ نقاشی و رنگ در معماری ایران
  توسط محمد بهبهانی در انجمن مقالات مهندسی معماری
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 12-21-2009, 05:58 PM
 3. نظام حقوقي در مورد قضاوت زن
  توسط pariya در انجمن مقالات رشته حقوق
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 11-19-2009, 10:44 PM

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •