" انفجار ابله‌ها "

مدیران درجه یک،
کسانی را استخدام می‌کنند که از خودشان بهتر و تواناتر هستند،

اما افراد درجه دو و پائینتر
با نگرانی از دست دادن جایگاه خود،
افرادی از خود پایینتر را استخدام می کنند

و همینطور نفرات رده های پایینتر و ...
(چون مسلما آنها هم نفرات درجه یک نیستند)

لذا پس از مدتی با موجی فراگیر
از نفرات ضعیف و ناتوان در ساختار سازمان مواجه می شوید
که معدود افراد توانمند را نیز فلج می کند ...

استیو_جابز به این پدیده " انفجار ابله ها " می‌گوید...