قانون پایستگی انرژی قانونی است که بر طبق آن:
انرژی هیچگاه از بین نمی رود و به وجود نمی آید بلکه از جسمی به جسم دیگر و از شکلی به شکل دیگر تبدیل میشود..
بر طبق این قانون انرژی همواره بوده و همیشه هست....
اولین بار شخصی به نام هرمان فن هلمهولتز Hermann Von Holmholtz اون را کشف کرد..
سوال اینجاست :
این قانون متعلق به چه کسی است؟؟
آیا این همان فرمول E=MC2 انیشتین است؟؟