به نام خدا
نام آزمایشگر :
سید مهدی شاهروبندی
شماره دانشجویی:
860126110
تاریخ انجام آزمایش:
18/8/1388

موضوع آزمایش :
تحقیق قانون R=ρ( L/S)

هدف از انجام آزمایش :
بررسی رابطه بین مقاومت یک سیم رسانا با طول و سطح مقطع و جنس آن .

مقدمه:
مقاومت یک شئ از دو فرمول زیر قابل محاسبه است:
R = V/I and R = ρ ( L/S )
حال برای بدست آوردن مقاومت ویژه یک ماده ( ρ ) می توان با مساوی قرار دادن دوعبارت سمت راست این دو معادله به مقاومت ویژه رسید :
V/I = ρ( L/S)  ρ= (V/I) / ( L/S)

شرح آزمایش:
ابتدا به کمک ریزسنج قطر سیم ها را بدست آورده و سپس مساحت آنها را بدست می آوریم:
S= ( π D2 ) / 4
از آنجا که ریزسنج مورد استفاده دارای خطا می باشد . آن خطا را نیز محاسبه می کنیم:
مساحت (m2) قطر واقعی (mm) خطا (mm) قطر بدست آمده از ریزسنج (mm) شماره سیم
10 1.42 0.24 0.7 0.31 0
10 3.022 0.35 0.7 0.42 1
10 2.37 0.31 0.7 0.38 2
10 3.19 0.36 0.7 0.43 3

قسمت الف): برای جنس یکسان و طولهای مختلف یک سیم:

R (Ω) I (A) V (v) طول سیم (Cm)
0.5 1 0.5 10
0.7 1 0.7 20
0.8 1 0.8 30
1 1 1 40

R = ρ ( L/S )  ρ= R / ( L/S)  ρ= 3.55*10 (Ω.m)
ب): برای سیمهایی با طول یکسان و جنس های مختلف :
ρ (Ω.m) L (m2) S (m2) R (Ω) I (A) V (v) شماره سیم
10 1.511 10 50 10 3.022 2.5 0.4 1 1
10 2.46 10 50 10 2.37 0.52 1.7 0.9 2
10 7.01 10 50 10 3.19 0.11 1.8 0.2 3

نتیجه:
مقاومت الکتریکی خاصیتی از یک شئ است اما مقاومت ویژه خاصیتی از یک ماده است.