اگه از دوران مجردیت لذت نمی بری ازدواج کن ،آنوقت از دوران مجردیت لذت می بری!!!!:d