اگر کریستف کلمب ازدواج کرده بود٬ ممکن بود هیچگاه قاره امریکا را کشف نکند٬چون بجای برنامه ریزی و تمرکز در مورد یک چنین سفر ماجراجویانه ای٬ باید وقتش را به جواب دادن به همسرش٬ در مورد سوالات زير می گذراند:

§ کجا داری میری؟
§ با کی داری می ری؟
§ واسه چی می ری؟
§ چطوری می ری؟
§ کشف؟
§ برای کشف چی می ری؟
§ چرا فقط تو می ری؟
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
§ تا تو برگردی من چیکار کنم؟!
§ می تونم منم باهات بیام؟!
راستشو بگو توی کشتی زن هم دارین؟
§ بده لیستو ببینم!
§ حالا کِی برمی گردی؟
§ واسم چی میاری؟
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
..
تو عمداً این برنامه رو بدون من ریختی٬ اینطور نیست؟!
§ جواب منو بده؟
§ منظورت از این نقشه چیه؟
§ نکنه می خوای با کسی در بری؟
§ چطور ازت خبر داشته باشم؟
§ چه می دونم تا اونجا چه غلطی می کنی؟


§ راستی گفتی توی کشتی زن هم دارین؟!
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
من اصلا نمی فهمم این کشف درباره چیه؟
§ مگه غیر از تو آدم پیدا نمی شه؟
§ تو همیشه اینجوری رفتار می کنی!
خودتو واسه خود شیرینی می ندازی جلو؟!
من هنوز نمی فهمم٬ مگه چیز دیگه ایی هم برای کشف کردن مونده!
§-چرا قلب شکسته ی منو کشف نمی کنی؟
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

§ اصلا من می خوام باهات بیام!
§ فقط باید یه ماه صبر کنی تا مامانم اینا از مسافرت بیان!
§ واسه چی؟؟ خوب دوست دارم اونا هم باهامون بیان!
§ آخه مامانم اینا تا حالا جایی رو کشف نکردن!
§ خفه خون بگیر!!!! تو به عنوان داماد وظیفته!
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
- راستی گفتی تو کشتی زن هم دارین؟