با برگزاري مراسم قرعه‌كشي ليگ دهم برنامه كامل دور رفت مشخص شد.

داربی دور رفت 30 مهر
به گزارش خبرگزاري فارس، برنامه كامل دور رفت ليگ برتر به شرح زير است:
(نام تيم‌هاي ميزبان ابتدا آمده است)

هفته اول 5 مرداد

فولاد خوزستان- استيل آذين
سايپا - صبا
پرسپوليس- تراكتورسازي
شهرداري تبريز - استقلال
راه‌آهن- سپاهان
ملوان- نفت تهران
شاهين بوشهر- X(نفت آبادان- داماش گيلان)
پاس همدان- مس كرمان
ذوب آهن اصفهان -پيكان

هفته دوم 10 مرداد

استقلال- فولاد خوزستان
X (نفت آبادان- داماش گيلان)-سايپا
استيل‌آذين- پاس همدان
صباي قم- پرسپوليس
تراكتورسازي- راه‌آهن
نفت تهران- شهرداري تبريز
پيكان- شاهين بوشهر
مس- ذوب‌آهن
سپاهان- ملوان انزلي

هفته سوم 15 مرداد

فولادخوزستان- سپاهان
پرسپوليس - سايپا
استيل‌آذين- نفت تهران
ذوب‌آهن- استقلال
راه‌آهن- X(نفت آبادان- داماش گيلان)
شاهين بوشهر- صباي قم
ملوان- مس كرمان
پاس همدان- پيكان
تراكتورسازي- شهرداري تبريز

هفته چهارم 22 مرداد

نفت تهران- فولاد
سايپا- ذوب‌آهن
استيل‌آذين- استقلال
X(نفت آبادان- داماش گيلان)- پرسپوليس
صباي قم- راه‌آهن
سپاهان- شاهين بوشهر
مس كرمان- شهرداري تبريز
پيكان-ملوان انزلي
پاس همدان- تراكتورسازي

هفته پنجم 26 مرداد

فولاد- صباي قم
ملوان- سايپا
استيل‌آذين- مس
راه‌آهن- پرسپوليس
استقلال- پيكان
پاس همدان- نفت
شاهين بوشهر- تراكتورسازي
ذوب‌آهن- سپاهان
شهرداري تبريز- X(نفت آبادان- داماش گيلان)

هفته ششم 31 مرداد

مس كرمان- فولاد
سايپا- راه‌آهن
پيكان قزوين -استيل‌آذين
پرسپوليس- شاهين بوشهر
نفت تهران- استقلال
تراكتورسازي- ملوان
X (نفت آبادان- داماش گيلان)-ذوب‌آهن
صباي قم- شهرداري تبريز
سپاهان- پاس همدان

هفته هفتم 5 شهريور

فولاد- پرسپوليس
پاس همدان- سايپا
استيل آذين- تراكتورسازي
استقلال- سپاهان
شاهين بوشهر- راه‌آهن
نفت تهران- مس كرمان
ملوان -X(نفت آبادان- داماش گيلان)
شهرداري تبريز- پيكان قزوين
ذوب‌آهن- صباي قم

هفته هشتم 19 شهريور

X(نفت آبادان- داماش گيلان)- فولاد خوزستان
سايپا- شاهين بوشهر
استيل آذين- صباي قم
پرسپوليس- پاس همدان
مس كرمان- استقلال
راه‌آهن- ملوان
پيكان قزوين- نفت تهران
تراكتورسازي- ذوب‌آهن
سپاهان - شهرداري تبريز

هفته نهم 26 شهريور

فولاد- پيكان
سايپا- استقلال
استيل‌آذين- X(نفت آبادان- داماش گيلان)
شهرداري تبريز- پرسپوليس
ذوب‌آهن- راه‌آهن
نفت- سپاهان
ملوان- شاهين
مس- تراكتورسازي
صباي قم- پاس

هفته دهم 23 مهر

راه‌آهن- فولاد خوزستان
سايپا- شهرداري تبريز
سپاهان- استيل‌آذين
پرسپوليس - ملوان
صباي قم- استقلال
X (نفت آبادان- داماش گيلان)- پاس همدان
تراكتورسازي - نفت تهران
شاهين- ذوب‌آهن
پيكان- مس كرمان

هفته يازدهم 30 مهر

فولاد خوزستان- تراكتورسازي
استيل‌آذين- سايپا
استقلال- پرسپوليس
راه‌آهن- شهرداري تبريز
نفت تهران- صبا
پاس همدان- شاهين
مس كرمان-(نفت آبادان- داماش گيلان)X
ملوان- ذوب‌آهن
پيكان - سپاهان

هفته دوازدهم 4 آبان

سايپا- فولاد خوزستان
شاهين - استيل آذين
پرسپوليس- ذوب‌آهن
تراكتورسازي - استقلال
راه‌آهن - پاس
نفت- X(نفت آبادان- داماش گيلان)
سپاهان- مس
ملوان- شهرداري
صبا- پيكان

هفته سيزدهم 9 آبان

فولاد- شاهين
نفت تهران- سايپا
استيل‌آذين - پرسپوليس
استقلال- راه‌آهن
مس كرمان- صبا
پاس همدان- ملوان
پيكان- X(نفت آبادان- داماش گيلان)
شهرداري تبريز- ذوب‌آهن
سپاهان- تراكتورسازي

هفته چهاردهم 14 آبان

فولاد- ملوان
سايپا- مس
راه‌آهن- استيل آذين
پرسپوليس- نفت تهران
X (نفت آبادان- داماش گيلان)- استقلال
شاهين بوشهر- شهرداري
تراكتورسازي- پيكان
ذوب‌آهن- پاس
صباي قم- سپاهان

هفته پانزدهم 18 آبان

فولاد- ذوب‌آهن
پيكان- سايپا
استيل‌آذين- ملوان
مس كرمان- پرسپوليس
استقلال- شاهين بوشهر
راه‌آهن- نفت تهران
پيكان - سايپا
سپاهان-X(نفت آبادان- داماش گيلان)
شهرداري تبريز- پاس

هفته شانزدهم 7 آذر

پاس - فولاد
سايپا- تراكتورسازي
شهرداري تبريز - استيل‌آذين
پرسپوليس - سپاهان
ملوان- استقلال
راه‌آهن- پيكان
ذوب‌آهن- نفت
شاهين- مس
صباي قم-X(نفت آبادان- داماش گيلان)

هفته هفدهم 12 آذر

فولاد- شهرداري تبريز
سپاهان -سايپا
استيل‌آذين - ذوب‌آهن
پيكان - پرسپوليس
استقلال- پاس
مس- راه‌آهن
نفت تهران- شاهين
صباي قم- ملوان
تراكتورسازي- X(نفت آبادان- داماش گيلان)