نحوه ي عملكرد نيتروژن اكسيد در تقويت خودرو


نيتروژن اكسيد N۲Oگازی بی رنگ، بی بو و غير قابل اشتعال است. N۲Oسمی نيست اما خنده آور است.


يكی از موارد كاربرد N۲Oدر تقويت خودرو است. نيتروژن اكسيد يک سوخت نيست كه با سوختن آن در موتور اتومبيل بتوان انرژی توليد كرد. اين گاز وقتی وارد سيلندر می‌شود، به دليل گرمای زياد داخل محفظه به اتم اكسيژن و نيتروژن تجزيه می‌گردد. در اين تجزيه پيوند بين اتم ها شكسته می‌شود. اين عمل با گرفتن گرما از سيلندر همراه است در نتيجه دمای محفظهٔ احتراق كم می‌شود. خيلی سريع اتم های فعال اكسيژن با هم تركيب شده و مولكول O۲ را به وجود مي آورند. حال اگر ما مقداری سوخت اضافی وارد سيلندر كنيم می‌توانيم با گاز اكسيژن حاصله، سوخت اضافی را بسوزانيم و نيروی بيش تری توليد كنيم. توجه داشته باشيد كه سوزاندن سوخت اضافی زمانی ممكن می‌شود كه دمای سيلندر پايين باشد و تجزيهٔ نيتروژن اكسيد اين حالت را فراهم می‌آورد. در اين فرآيند گاز نيتروژن هيچ نقشی در انفجار نخواهد داشت!
N۲Oدر محفظه‌های تحت فشاری به نام Bottle Heatersيا BottleWarmersدر خودرو نگهداری می‌شود.
فشار داخل اين محفظه بايد بين ۸۵۰ تا ۱۱۰۰ psiباشد تا بتواند گاز را در حالت مايع نگاه دارد. گاز از طريق شلنگ تحت فشار به مجرای تفس موتور (و يا خود سيلندر) تزريق می‌شود. به هنگام تزريق نيتروژن اكسيد، اين گاز از حالت مايع به گاز می‌رود چون نقطهٔ جوش آن در حدود منفی ۸۴ درجهٔ سانتی گراد است. در اين تغيير فاز, دمای مخلوط هوا كاهش می يابد و درنتيجه فرآيند انفجار بهتر صورت می گيرد.
نيتروژن اكسيد به سه صورت به موتور تزريق می‌شود:۱-تزريق خشك:
در اين حالت، گاز N۲Oبه تنهايی وارد مجرای تنفس می‌شود و سيستم سوخت رسانی به گونه‌ای تنظيم می‌گردد كه سوخت اضافی را وارد موتور كند.

۲-تزريق خيس:
در اين تزريق، گاز N۲Oو سوخت اضافی ابتدا با هم مخلوط می‌شوند و از راه نازل وارد مجرای تنفس مي گردند.

۳-تزريق مستقيم:
در اين حالت برای هر سيلندر يك تزريق كننده وجود دارد به طوری كه از هر يك از اين نازل ها، گاز
N۲Oبه علاوهٔ سوخت اضافی وارد محفظهٔ احتراق می‌شود. اين حالت بيش تر در خودرو های مخصوص مسابقه كاربرد دارد.
عمل تزريق با سوئيچ هاي كنترلی داخل خودرو انجام می‌شود كه وصل شدن سوئيچ موجب فعال شدن سيم پيچ (سولنوئيد) های مربوط به نيتروژن می‌گردد. يك كنترلر قابل برنامه ريزی نيز حجم افزودن گاز نيتروژن اكسيد را تعيين می كند. اين كنترل كننده می‌تواند از نوع پيش رونده (Progressive) باشد كه به طور تصاعدی حجم گاز را افزايش می‌دهد و يا از نوع دو مرحله ای باشد كه طی دو مرحله حجم گاز را به حداكثر می رساند.


سيستم نيتروژن اكسيد در تقويت خودرو اگر به درستی به كار گرفته شود، مشكلی براي موتور ايجاد نمی كند. اين امر زمانی ممكن است كه سيستم را با ساختار موتور هماهنگ كنيد و از يك پک
N۲Oمناسب با تجهيزات حفاظتی استفاده نماييد.