چکیده :
در این مقاله، در ابتدا تاریخچه طراحی و آنالیز مخازن گاز طبیعی فشرده تمام فلزی برای خودروها بررسی شده است. سپس با توجه به استانداردهای طراحی مخازن CNG در دنیا، به طراحی و آنالیز یک نمونه مخزن تمام فلزی پرداخته شده است. سپس نتایج تجزیه و تحلیل عددی با نتایج تجزیه و تحلیل دستی (سنتی) مقایسه گردیده و صحت نتایج مورد تایید قرار گرفته است. در انتها بهترین نوع آلیاژ با در نظر گرفتن ابعاد برای ساخت این گونه مخازن پیشنهاد شده است.
دانلود مقاله http://sakhtolid2.persiangig.com/Art.../125375829.zip