دریافت مقاله به صورت ترجمه ی فارسی
http://mechanics.eng.googlepages.com/pdf


دریافت اصل مقاله به صورت انگلیسی
http://mechanics.eng.googlepages.com/4.pdf