ردیاب لیزری که در دماغه ی موشک قرار دارداز داخل بالگرد برنامه ریزی می شود تا کد لیزری ویژه ای را دریافت کند.از آن جاییکه لیزر تابانده شده توسط علامت گذار و آنجه موشک جستجو می کند یکسان است احتمالخطای موشک در تشخیص پرتو لیزر به صفر می رسد.موشک پس از شلیک شروع به جستجو در محیطکرده و لیزر کد شده مورد نظر که از هدف منعکس می شود را می یابد.با تشخیص آن رویهدف قفل می کند.پس از قفل ردیاب اطلاعات مورد نیاز را به بخش هدایت می رساند تاموشک به سمت هدف هدایت شود.بعد از دریافت اطلاعات از جستجوگر لیزری مغز موشک یا بخشهدایت اطلاعات سامانه ای فرمان را برای پایداری موشک محاسبه کرده و این داده ها رابه بخش کنتل می فرستد.بخش کنترل در انتهای موشک قرار گرفته و شامل یک سامانه عملگرنیوماتیکی است که دستورات سامانه ی فرمان را به حرکت بالک های کنترلی تبدیل میکند.این بالک ها به بال های هواپیما شباهت داشته و به موشک این امکان را میدهد کهبه سمت انرژی لیزری که از هدف انعکاس یافته مانور دهد.
سرجنگی آخرین بخش موشکاست که در فرایند شلیک دخالت دارد.زمانی که موشک با هدف برخورد کند یک حس گر فعالسیگنال الکتریکی را به فیوزی که در عقب خرج سوخت قرار دارد فرستاده و باعث انفجارمی گردد.خرج شوخت نیروی لازم جهت نفوذ و انفجار هدف را فراهم می آورد.


نمونه های مختلف سامانه هلفایر agm-114
سامانه موشکی هلفایر که با کد agm-114 شناخته می شود دارای نمونه های مختلفاست.مدل agm-114a نخستین موشک هلفایر است.پس از آن agm-114b ارایه شد که در ارتفاعپایین تری نسبت به agm-114a پرواز می کند.این موشک دارای موتور راکت با کمترینمیزان دود نسبت به agm-114a است و در ناوگان نیروی دریایی آمریکا مورد استفاده قرارمی گیرد.نمونه های agm-114f و agm-114c هم در خط سیر پایین با کمترین میزان دودموتور راکت پرواز می کنند.در نمونه ی agm-114k اگر بخش لیزری موشک پس از هدف یابیدرونی از کار بیفتد موشک با کمک بخش رادار تجسسی تا رسیدن به هدف ببه حرکت خودادامه می دهد.نمونه های agm-114f و agm-114k دارای سرجنگی دو مرحله ای است.اینویژگی بریا بهبود بخشیدن به عملکرد سرجنگی در مقابل زره های واکنشی است.نمونه های agm-114m به جای سرجنگی خرج گود که کاربرد ضد زره دارد به سرجنگی ترکش زا مجهزاست.که دارای کاربرد تخریب اهداف نرم است.

روش بهکار گیری موشک هلفایر
به دو روش می توان موشک هلفایر را در میدان نبردبه سمت هدف شلیک نمود روش خودکار و کنترل از راه دور.در روش خودکار سرنشینان بالگردهدف را شناسایی کرده و سپس موشک را شلیک می کند و تا زمان تخریب موشک را به کمکعلامت گذاری لیزری (مستقر روی همان بالگرد) هدایت می کنند.در روش کنترل از راه دوربالگرد تنها موشک را شلیک می کند و علامت گذاری لیزری که در جایی غیر از بالگردشلیک کننده موشک به عنوان مثال روی زمین یا بالگرد دیگر قرار دارد نقش هدایت موشکتا برخورد به هدف را بر عهده دارد.از آن جایی که در این روش بالگرد شلیک کننده موشکپس از شلیک نیازی به هدایت موشک ندارد می تواند از صحنه نبرد خارج شود که در نتیجهباعث افزایش حفاظت بالگرد و تیرانداز در صنحنه نبرد می شود.
افزون بر دو روش بهکارگیری فوق موشک هلفایر را به دو روش می توان روی هدف قفل نمود.روش قفل شدن رویهدف قبل از شلیک و روش قفل شدن روی هدف بعد از شلیک.در روش اول علامت گذار لیزریقبل از شلیک موشک هدف را با پرتو لیزر روشن می کند.مزیت استفاده از این شیوهاطمینان خلبان بالگرد از قفل کردن موشک روی هدف در مرحله قبل پرتاب است.در این روشاحتمال از دست رفتن کنترل موشک کاهش می یابد.عیب این روش احتمال احتمال هوشیاری هدفو نشانه دادن واکنش همچون پرتاب نارنجک های دود زا است که عامل مهمی در ایجاداختلال در فرایند هدایت موشک هلفایر است.
در روش دوم علامت گذار پس از شلیکموشک هدف را روشن می کند.در این روش پیش از هدف یابی لیزری بالگرد موشک را به سمتمسیر هدف شلیک می کند در نتیجه موشک ابتدا بدون دید حرکت می کند.موشک به اندازه یخیلی کمی در اوج می گیرد ولی تا بعد از زمان از پیش تعیین شده برای به کار افتادنلیزر در ارتفاع نسبتا پایین می ماند.مزیت این روش در آن است که علامت گذار در زمانمناسب هدف را با پرتو لیزر روشن می کند.از آن جایی که در این روش هدف مدت زمانزیادی تحت پرتو لیزر قرار نمی گیرد امکان نشان دادن واکنش مناسب ندارد.معمولا دراین روش در مواجه با تانک های پیشرفته امروزی که به تشخیص دهنده های تهدید لیزرمجهز هستند استفاده می شود.اگر چه به طور مشخص روش"قفل روی هدف پس از شلیک"ازروش"قفل روی هدف قبل از شلیک"پیچیده تر است.