بیشتر بحث ارث از قران و فقه امامیه گرفته شده است .