در این قسمت سعی خواهد شد تا فرمولهای مفید در ارتباط با محاسبات فرایندی ارائه گردد.


جهت تبدیل واحدها به یکدیگر اینجا راکلیک کنید.

جهت محاسبات PRESURE VESSLE اينجا را كليك كنيد.

جهت محاسبه عدد رينولدز اينجا را كليك كنيد.

جهت محاسبه ميزان FLOW اينجا را كليك كنيد.

جهت محاسبه ميزان DENSITY اينجا را كليك كنيد.

جهت محاسبه بازدهي پمپ اينجا را كليك كنيد.

جهت محاسبه ORIFICE اينجا را كليك كنيد.

جهت تبديل سرعت به جريان، اينجا را كليك كنيد.

جهت محاسبه NPSH درپمپهاي سانتريفوژ اينجا را كليك كنيد.