یک سوال بی پاسخ
طنزه ؛ جدی نگیرین!


از مردم دنيا سوالي پرسيده شد و نتيجه آن جالب بود


سؤال از اين قرار بود:

"نظر خودتان را راجع به كمبود غذا در ساير كشورها صادقانه بيان كنيد؟"

و جالب اینکه كسي جوابي نداد

چون

در آفريقا كسي نمي دانست 'غذا' يعني چه؟

در آسيا كسي نمي دانست 'نظر' يعني چه؟

در اروپاي شرقي كسي نمي دانست 'صادقانه' يعني چه؟

در اروپاي غربي كسي نمي دانست 'كمبود' يعني چه؟

و در آمريكا كسي نمي دانست 'ساير كشورها' يعني چه؟