کنون که به فضل الهی توانستیم شماره هشتم نگارک را منتشر کنیم،بدین طریق از تمامی دوستانی که زحمات بی دریغشان یاری گر راهمان بود صمیمانه تشکر می کنم.