شبیه سازی واحد آمونیاک در HYSYS
دانلود: http://rapidshare.com/files/143851351/ammonia.hsc.html