منابع کنکور کارشناسی ارشد رشتۀ کامپیوتر (سخت افزار،نرم افزار،هوش مصنوعی،فناوری اطلاعات)

ابتدا دروس و ضرایب آنها:
درس زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) شامل 25 تست می شود و برای تمامی رشته ها ضریب 1 دارد.
درسرياضيات (آمار و احتمال - رياضيات مهندسي - محاسبات عدديساختمان گسسته) که شامل 24 تست می شود و برای تمامی رشته ها ضریب 2 دارد.
(ساختمان داده - مدارهاي منطقي - معماري كامپيوترسيستم عامل - نظريه زبانها و ماشينها) 30 تست ، تمامی داوطلبان باید پاسخگوی این دروس باشند و ضریب 4 دارد.
دروس تخصصي سخت افزار (مدارهاي الكتريكي - VLSI الكترونيكديجيتال - انتقال داده( 25 تست ، فقط داوطلبان رشتۀ سخت افزار باید پاسخگو باشند و ضریب 2 دارد.
دروس تخصصي نرم افزار (طراحي الگوريتم - كامپايلر - زبانهايبرنامهسازي - پايگاههاي داده). 25 تست ، داوطلبان رشته های نرم افزار و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشند و ضریب 2 دارد.
دروس تخصصي هوش مصنوعي (مدارهاي الكتريكي - طراحي الگوريتمهای هوش مصنوعي)، شامل 25 تست که ضریب 2 دارد.


منابع پيشنهادي براي مطالعه کنکور ارشد كامپيوتر:

1- ساختمان داده
الف) كتاب ارشد ساختمان داده و الگوريتم‌ها تاليف مهندس رهنمون،انتشارات پوران پژوهش
ب)Data structure in C++ . By E. Horowitz
ج)Data structure and algorithm. By A.Aho

2- نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها
الف) كتاب ارشد نظريه‌ زبان ها و ماشين ها تاليف مهندس سهرابي و مهندسمقصودي، انتشارات پوران پژوهش
ب) مقدمه‌اي بر نظريه زبان ها و ماشين ها تاليف لینتس پیتر ترجمه دكترعبدالحسینصراف زاده
ج)Element of the Theory of computation. By sudkamp

3- مدارهاي منطقي
الف) كتاب ارشد مدار منطقي، تاليف مهندس يوسفي انتشارات پورانپژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است --> تست های طبقه بندی شده مدار منطقی)
ب) Digital Design. By Mano
ج) Digital logic circuit Analysis and Design. By Nelson

4- معماري كامپيوتر
الف) كتاب ارشد معماري كامپيوتر تأليف مهندس يوسفي انتشارات پورانپژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است --> سوالات طبقه بندی شده معماری کامپیوتر
Computer system Architecture. By Mano

5- سيستم‌ عامل
الف) كتاب ارشد سيستم عامل، تاليف دكتر ابراهيمي مقدم، انتشارات پورانپژوهش
ب)Operating System : Design and Implementation. By Tanebaum
ج) Operating System : Internals and design Principles. By Stallings
د)Operating System :By silberschatz

6- ساختمان گسسته
الف) كتاب ارشد ساختمان گسسته، گردآوری شده توسط شهاب بهجتي، انتشارات پورانپژوهش
ب) رياضيات گسسته و تركيباتي از ديدگاه كاربردي تاليف رالف گريمالدي ترجمهدكتر علی عميدي - ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
ج)Descrete Mathematics. By Johnwonbaugh

7- رياضي مهندسي
الف)كتاب ارشد رياضي مهندسي گردآوری شده توسط فرزين حاجي‌جمشيدي، انتشارات پورانپژوهش
ب) مجموعه گزينه‌هاي چهار جوابي طبقه بندي شده رياضي كارشناسي ارشد:ریاضی مهندسی، تاليف دكتر مسعود نيكوكار

8- آمار و احتمال مهندسي
الف)كتاب ارشد آمار و احتمال، تاليف دكتر هژبر انتشارات پورانپژوهش
ب)مجموعه گزينه‌هاي چهار جوابی طبقه بندي شده رياضي كارشناسي ارشد:آمار و احتمال مهندسی تأليف دكتر مسعود نيكوكار
ج)آمار رياضي والدپول ترجمه دكتر وحيدي

9- محاسبات عددي
الف) Numeical Methods for Mathematics, science and Engineering. By Mathews
ب) محاسبات عددي تاليف دكتر قلي‌زاده
ج) روش‌هاي محسابات عددي ترجمه دكتر فائزه توتونيان
د) آناليز عددي و روش‌هاي كامپيوترينوشتۀ رالف پنینگتون ترجمه دكتر منصورنيكخواه بهرامی - ناشر: دانشگاه تهران
ه) نخستين گام‌ها در آناليز عددي ترجمه دكتر بابليان و ميركمالميرنيا

10 - پايگاه‌هاي داده
الف) كتاب ارشد پايگاه داده، تاليف مهندس سهرابي انتشارات پوران پژوهش
ب) Database Management systems. By C.G. Date
ج)Database system Concepts. By Silberschatz

11- زبان‌هاي برنامه سازي
الف) Programing Languages : Design and Implementation. By Prat

12- کامپايلر
الف) اصول طراحي كامپايلرها تاليف آهو، اولمن

13- طراحي الگوريتم ها
الف) Algorithm design. By Horowitz
ب) طراحي الگوريتم‌ها تاليف دكتر محمود نقيب‌زاده

14- مدارهاي الکتريکي
الف) مدارهاي الكتريكي ترجمه دكتر جبه‌دار مارالاني
ب) مدارهاي الكتريكي نوشته ويليام هيت

15- هوش مصنوعي
الف) Artificial Intelligence: A modern approach. By Russell
ب) هوش مصنوعي تاليف دكتر فهيمي

16- زبان انگلیسی (عمومی)
504 واژۀ کاملاً ضروری تالیف Murray Bromberg