به نقل از خبرگزاری فارس دانشمندان موسسه فناوریماساچوست راه جدیدی برای تولید برق از درختان کشف کردند. آنها برای متفاوتساختن این روش از روش تولید انرژی از مواد غذایی، از دو فلز همسان برای هردو الکترود استفاده کردند.
دانشمندان پس از تحقیقات سه ماهه ونقشه‌برداری از ساختمان درخت‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که درختانافرا با برگ‌های پهن می‌توانند جریان یکنواختی با ولتاژ بیش از چند صدمیلی ولتاژ تولید کنند.
تیم تحقیقاتی با استفاده از دستگاه مبدل تقویتکننده ولتاژ توانست، ولتاژ 1/1 تولید کند که برای به کار انداختن حسگرهایکم توان کافی است.
یکی از اعضای تیم تحقیقاتی اذعان داشت: این نیرویدرختی مانند انرژی خورشیدی کاربردی نیست اما این سیستم می‌تواند پیشرفتکند و به عنوان یک گزینه کم هزینه برای شارژ کردن حسگرهای درختی که بهردیابی شرایط محیطی یا آتش سوزی در جنگل کمک می‌کند، مورد استفاده قرارگیرد.