دیوید آلمن استاد دانشگاه ارگان در زمینه طراحی در رشته مهندسی مکانیک
عقیده دارد دانشجویان رشته های طراحی به ندرت به مسیر انتقال نیرو را برای سازه های یا مکانیزم ها تجسم میکنند در حالی که به گفته او نیا ز به انجام این کار است. در دنیای امروز که تجزیه وتحلیل طرح با ا ستفاده از روش المان محدود به طور اتوماتیک در مورد همه طرح ها اجرا می شود داشتن برخی از این ایده ها ی تجسمی ارزشمند است . سوالی که این جا مطرح می شوداین است که آیا تنها رسم دیاگرام آزادبرای تحلیل یک سازه یا مکانیزم کافی به نظر میرسد؟

در حین طراحی یک سازه یا مکانیزم تجسم مسیر انتقال نیرو در آن به طراح کمک میکندقسمت هایی را پیدا کند که با ایجاد تغییر در طرح می توان آن ها رابه طور موثر تری به کار برد. بهتری مسیرها برای انتقال نیرو در یک سازه یا مکانیزم مسیری است که تا حد ممکن کوتاه و مستقیم باشد.برای دست یافتن به چنین مسیری درحین طراحی سازه را نخست از دید کلی وسپس از دید جزئی مورد بررسی قرار می دهیم
.تصور خطوط انتقال نیرو به عنوان خطوط جریان سیال می تواند به تجسم آنها کمک کند.با تجزیه وتحلیل هرچه دقیق تر مسیر انتقال نیرو میتوان شکست سازه را پیش بینی و با تقویت اجزائ در معرض خطراز آن جلوگیزی کرد.