نام کتاب : اصول طراحی پایگاه داده ها

نویسنده : آیت-فراهی